Serdecznie witamy na stronie internetowej
Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Zielonej Górze
 

AKTUALNOŚCI

 

I N F O R M A C J A

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,

że dnia 26.05.2015 r. do skrzynek pocztowych

każdego mieszkania dostarczona będzie informacja o opłatach za mieszkanie.

Opłata obowiązuje od 01.06.2015 r.

25.05.2015, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze zgodnie z  § 90 Statutu Spółdzielni  zwołuje Walne Zgromadzenie, które stosownie do § 87 Statutu Spółdzielni odbędzie się w pięciu częściach z uwzględnieniem podziału administracyjnego na osiedla.

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i podejmuje decyzje w najważniejszych dla Spółdzielni sprawach.

Zgodnie z § 88 Statutu Spółdzielni członek posiadający więcej niż jedno prawo do lokalu może brać udział tylko w zebraniu jednej części Walnego Zgromadzenia.

Terminy części Walnego Zgromadzenia przedstawiają się następująco:

9.06.2015 r. godz. 17.00 Osiedle „Łużyckie”             - I część

10.06.2015 r. godz. 17.00 Osiedle „Słoneczne”        - II część

16.06.2015 r. godz. 17.00 Osiedle „Przyjaźni           - III część

oraz członkowie oczekujący na mieszkanie

17.06.2015 r. godz. 17.00 Osiedle „Piastowskie”        - IV część

18.06.2015 r. godz. 17.00 Osiedle „Morelowe”            - V część

 

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Prezydium zebrania.

3. Wybór Komisji:

a)      mandatowo-skrutacyjnej,

b)      wnioskowej.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Sprawozdanie Komisji mandatowo - skrutacyjnej w sprawie ważności i uprawnień Walnego Zgromadzenia.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni łącznie ze sprawozdaniem finansowym za 2014 r. oraz opinią biegłego rewidenta.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2014 r.

8. Przedstawienie wniosków i wyników z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2012 – 2014.

9.  Dyskusja dotycząca pkt 6 - 8 porządku obrad.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  Spółdzielni za 2014 r.,

b)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.,

c)      przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2014 r.,

d)      przyjęcia wniosków i wyników z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2012-2014,

e)      udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za 2014 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej ) za 2014 r.

13. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni. Podjęcie uchwały.

14. Dyskusja.

15.Sprawozdanie Komisji wnioskowej w sprawie projektów uchwał zgłoszonych zgodnie z § 92 Statutu Spółdzielni oraz wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

16. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu dla członków Spółdzielni od dnia 26 maja 2015 r. w siedzibie Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze przy ul. Morelowej 34, (pokój nr 20) oraz w Administracji Osiedla „Łużyckie” przy ul. Krośnieńskiej 17c; Administracji Osiedla „Słoneczne” przy ul. Powstańców Warszawy 8A: Administracji Osiedla „Przyjaźni” przy  ul. Francuskiej 12; Administracji Osiedla „Piastowskie” przy ul. Zawadzkiego „Zośki” 5A; Administracji Osiedla „Morelowe” przy ul. Morelowej 23: poniedziałek godz. 7:00-16:00; wtorek-czwartek godz.7:00-15:00; piątek godz.7:00-14:00.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia  do 15 dni przed dniem posiedzenia  jego pierwszej części, tj. do dnia 25 maja 2015 r. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 czerwca 2015 r., w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morelowej 34, biuro podawcze (pokój nr 21): poniedziałek godz.7:00-16.00; wtorek-czwartek godz.7:00-15:00; piątek godz.7:00-14:00.

Regulamin Walnego Zgromadzenia wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morelowej 34,  w siedzibach Administracji Osiedli oraz znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Organy Spółdzielni - Walne Zgromadzenie.

Uprzejmie informujemy, że listy obecności na Walnym Zgromadzeniu sporządzone będą nieruchomościami, a podpisanie przez członka Spółdzielni listy obecności i wydanie mandatu będzie dokonywane za okazaniem dokumentu tożsamości.

 

14.05.2015, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa

informuje, że z dniem 7 maja 2015r.

następuje zakończenie sezonu grzewczego 2014/2015 roku.

07.05.2015, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć momentu powstania pożaru. Możemy jednak starać się mu zapobiec instalujac w naszym domu czujkę pożarową.
Domowe czujki pożarowe przeznaczone są do wykrywania i sygnalizowania pierwszych oznak pożaru.

28.04.2015, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Szanowni Mieszkańcy Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgłosił teren przy ul. Powstańców Warszawy do konkursu organizowanego przez firmę NIVEA. Niniejsza firma wybuduje nowoczesne place zabaw w 40 lokalizacjach na terenie Polski, które zbiorą największą liczbę głosów.

Głosowanie trwa od 3 kwietnia do 31 maja i podzielone jest na dwie tury. Z końcem kwietnia poznamy pierwsze 20 zwycięskich lokalizacji, a kolejnych 20 zostanie ogłoszonych z końcem maja.

08.04.2015, zamieściła: Elżbieta Florczak
 


Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,

że Bank Spółdzielczy I Oddział w Zielonej Górze przy ul. Słowackiej 12b

od wpłat dokonywanych na rzecz Spółdzielni pobiera prowizję w wysokości 1,50 zł w 2015r.

Kasa Banku jest czynna w dni robocze od 9:00 do 16:30.

01.01.2015, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

I N F O R M A C J A

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rozdz. III pkt 11, obowiązuje zakaz wyrzucania gruzu budowlanego do pojemników na śmieci, a także pozostawiania gruzu w innych niedozwolonych miejscach. W przypadku stwierdzenia, który mieszkaniec pozbywa się gruzu ww. sposób, zostanie on obciążony finansowo wywozem gruzu.
Istnieje możliwość bezpłatnej utylizacji odpadów w ilości do 1 tony na 1 gospodarstwo domowe/ rok w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73 (wjazd od Raculi) po dowiezieniu ich własnym transportem. Należy okazać się dowodem osobistym.

26.08.2014, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o możliwości wynajęcia powierzchni reklamowych. 


05.08.2014, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w siedzibach Administracji Osiedli znajdują się do wglądu rozliczenia zaangażowanych środków funduszu na remonty dla budynku (nieruchomości) wg stanu na dzień 31.12.2013r.

08.07.2014, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa przedstawia informację Prezydenta Miasta Zielona Góra o wprowadzonych nowych rozwiązaniach ustawowych korzystnych dla obywateli dotyczących spraw meldunkowych więcej ...

 

27.05.2013, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej serdecznie dziękuje mieszkańcom Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za udział w ankietowym badaniu, które zostało przeprowadzone w dniach od 04 marca do 22 marca 2013r.
Wszystkie Państwa opinie i uwagi zostaną wnikliwie przeanalizowane, a sformułowane na ich podstawie wnioski pozwolą na podjęcie działań zmierzających do podniesienia jakości świadczonych usług i poprawy skuteczności działania w Administracjach Osiedli.
Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki badania opinii mieszkańców ZSM, natomiast szczegółowy raport znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni, ul. Morelowa 34 w Zielonej Górze.

wyniki badania ankietowego

13.05.2013, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Szanowni Państwo,

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że został uruchomiony internetowy dostęp do systemu e-opłaty, po zarejestrowaniu na naszej stronie można samodzielnie sprawdzać stan swojego konta opłat za używanie lokalu przez Internet.

W związku z powyższym osoby zainteresowane dostępem do aplikacji e-opłaty proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się w zakładce E-OPŁATY, a następnie zgłoszenie się z dowodem osobistym do siedziby Spółdzielni, ul. Morelowa 34 w Zielonej Górze do Działu Czynszów i Opłat pokój Nr 6, w celu odebrania danych dostępowych do systemu e-opłaty.

Prosimy o dokładne wpisanie symbolu klienta, który znajduje się w zawiadomieniu o opłacie za lokal po lewej stronie druku.

Prawo do uzyskania dostępu do systemu e-opłaty mają osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

15.02.2013, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Rok 2012 został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, który ma unaocznić znaczenie spółdzielczości w rozwoju ekonomicznym i społecznym, umocnienie obywatelskiej samorządności i solidarności, w łagodzeniu skutków kryzysu. Ma on również przypomnieć i przybliżyć najważniejsze spółdzielcze wartości i zasady, które świadczą o spółdzielczej tożsamości, specyfice spółdzielczości i odrębności wobec sektora komercyjnego, w którym najważniejszy jest zysk a nie człowiek.

W związku z obchodami Międzynarodowego Roku Spółdzielczości powołana przez Radę Nadzorczą Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Kapituła postanowiła wyróżnić a Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni uhonorować medalem okolicznościowym z wizerunkiem prekursora polskiej spółdzielczości – Stanisława Staszica ... więcej

06.12.2012, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie przypominamy o właściwym użytkowaniu pomieszczeń wyposażonych w urządzenia grzewcze (junkersy i kuchenki gazowe), które mogą być źródłem zanieczyszczenia powietrza czadem, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia i życia.

W związku z powyższym prosimy o:

–    zapewnienie drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych (nie zakrywać kratek wentylacyjnych!),

–    zapewnienie stałego dopływu powietrza do pomieszczeń poprzez odszczelnianie okien,

–    wietrzenie pomieszczeń.

16.11.2012, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

O G Ł O S Z E N I E

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że działając na podstawie pkt 10 Rozdz. VI „Regulaminu rozliczeń energii cieplnej lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, w przypadku wystąpienia zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu przekraczających sześć miesięcy nastąpi odcięcie dostawy ciepłej wody do lokalu oraz ograniczenie dopływu ciepła na centralne ogrzewanie przez założenie głowic termostatycznych, pozwalających na utrzymanie maksymalnej temperatury w lokalu na poziomie 16ºC.

Ograniczenia  obowiązywać będą do czasu pełnego uregulowania zaległości.

20.06.2012, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Profesjonalne i kompleksowe zarządzanie nieruchomościami.


20.10.2011, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

W dziale "Informacje" zamieszczono wykaz nieruchomości będących w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z oznaczoną granicą nieruchomości oraz terenem miejskim utrzymywanym w czystości i porządku przez Spółdzielnię.

Tereny administrowane z podziałem na Osiedla:

Osiedle Morelowe

Osiedle Piastowskie

Osiedle Słoneczne

Osiedle Łużyckie

Osiedle Przyjaźni

05.07.2011, zamieściła: Elżbieta Florczak
 
Od 1 marca 2009 roku prawo do spadku moża potwierdzić u notariusza.
11.03.2009, zamieściła: Elżbieta Florczak
 


Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że odnotowywane są liczne skargi kierowane bezpośrednio do Administracji Osiedlowych bądź do Zarządu Spółdzielni i rok rocznie na Zebraniach Grup Członkowskich, dotyczące zanieczyszczania przez psy odchodami obejść budynków, trawników, placów zabaw i chodników.

Mając na uwadze troskę o wysoką kulturę na Osiedlu, przypominamy właścicielom psów, że odchody należy niezwłocznie sprzątać osobiście podczas spacerów.
Notuje się wiele przypadków niszczenia przez psy mienia spółdzielczego oraz agresywnego zachowania psów wobec osób trzecich.
Dodatkowym problemem jest stan zdrowotny niektórych psów, wskazujący na występowanie u psów toksoplazmozy, która jako choroba zakaźna i odzwierzęca jest bardzo groźna dla zdrowia dzieci.

W związku z powyższym Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina akty prawne obowiązujące mieszkańców utrzymujących psy:
1. Za narażenie na zakażenie chorobą zakaźną odzwierzęcą – odpowiedzialność karna: art. 161 Kodeksu Karnego;
2. Za zagrożenie epidemiologiczne – odpowiedzialność: art. 165 § 1 Kodeksu Karnego;
3. Za zniszczenie przez psy roślinności – odpowiedzialność art. 144 § 1 Kodeksu Wykroczeń;
4. Za zanieczyszczanie, zaśmiecanie obejść – odpowiedzialność art. 145 Kodeksu Wykroczeń;
5. Za niezachowanie zasad ostrożności podczas spacerów z psami (brak kagańca, smyczy) – odpowiedzialność art. 77 Kodeksu Wykroczeń;
6. Naprawienie szkody wyrządzonej przez psy reguluje art. 431 Kodeksu Cywilnego.

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Administracje Osiedlowe będą z całą konsekwencją dbały o przestrzeganie prawa w tym zakresie i wszelkie naruszenia będą napiętnowane.

14.05.2008, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

W dziale "Informacje" czytaj o zniesionym podatku od posiadania psów.

08.01.2008, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię związanych z wysyłką korespondencji, pisma adresowane do mieszkańców będą bezpośrednio przekazywane do nowo zamontowanych oddawczych skrzynek pocztowych.

07.01.2008, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Prawo lokatorskie - odrębna własność ... czytaj więcej w dziale Informacje

03.08.2007, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o podanie do Administracji Osiedla numeru telefonu, bądź wskazanie opiekuna mieszkania na czas nieobecności domowników.
Kontakt umożliwi naszym służbą technicznym podjęcie natychmiastowej interwencji  w usunięciu awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej w mieszkaniu, ulatniania się gazu itp.
Za powyższe serdecznie dziękujemy.

26.07.2007, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

W dziale "Informacje" dostępny jest wykaz okresów rozliczeniowych energii cieplnej dla poszczególnych Osiedli.

21.01.2007, zamieściła: Elżbieta Florczak