Serdecznie witamy na stronie internetowej
Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Zielonej Górze
 

AKTUALNOŚCI

 

I N F O R M A C J A

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,

że dnia 30.03.2015r. oraz 31.03.2015r. do skrzynek pocztowych

każdego mieszkania dostarczona będzie informacja o opłatach za mieszkanie.

Opłata obowiązuje od 01.04.2015r.

27.03.2015, zamieściła: Elżbieta Florczak
 


Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,

że Bank Spółdzielczy I Oddział w Zielonej Górze przy ul. Słowackiej 12b

od wpłat dokonywanych na rzecz Spółdzielni pobiera prowizję w wysokości 1,50 zł w 2015r.

Kasa Banku jest czynna w dni robocze od 9:00 do 16:30.

01.01.2015, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

I N F O R M A C J A

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rozdz. III pkt 11, obowiązuje zakaz wyrzucania gruzu budowlanego do pojemników na śmieci, a także pozostawiania gruzu w innych niedozwolonych miejscach. W przypadku stwierdzenia, który mieszkaniec pozbywa się gruzu ww. sposób, zostanie on obciążony finansowo wywozem gruzu.
Istnieje możliwość bezpłatnej utylizacji odpadów w ilości do 1 tony na 1 gospodarstwo domowe/ rok w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73 (wjazd od Raculi) po dowiezieniu ich własnym transportem. Należy okazać się dowodem osobistym.

26.08.2014, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o możliwości wynajęcia powierzchni reklamowych. 


05.08.2014, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w siedzibach Administracji Osiedli znajdują się do wglądu rozliczenia zaangażowanych środków funduszu na remonty dla budynku (nieruchomości) wg stanu na dzień 31.12.2013r.

08.07.2014, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa przedstawia informację Prezydenta Miasta Zielona Góra o wprowadzonych nowych rozwiązaniach ustawowych korzystnych dla obywateli dotyczących spraw meldunkowych więcej ...

 

27.05.2013, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej serdecznie dziękuje mieszkańcom Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za udział w ankietowym badaniu, które zostało przeprowadzone w dniach od 04 marca do 22 marca 2013r.
Wszystkie Państwa opinie i uwagi zostaną wnikliwie przeanalizowane, a sformułowane na ich podstawie wnioski pozwolą na podjęcie działań zmierzających do podniesienia jakości świadczonych usług i poprawy skuteczności działania w Administracjach Osiedli.
Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki badania opinii mieszkańców ZSM, natomiast szczegółowy raport znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni, ul. Morelowa 34 w Zielonej Górze.

wyniki badania ankietowego

13.05.2013, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Szanowni Państwo,

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że został uruchomiony internetowy dostęp do systemu e-opłaty, po zarejestrowaniu na naszej stronie można samodzielnie sprawdzać stan swojego konta opłat za używanie lokalu przez Internet.

W związku z powyższym osoby zainteresowane dostępem do aplikacji e-opłaty proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się w zakładce E-OPŁATY, a następnie zgłoszenie się z dowodem osobistym do siedziby Spółdzielni, ul. Morelowa 34 w Zielonej Górze do Działu Czynszów i Opłat pokój Nr 6, w celu odebrania danych dostępowych do systemu e-opłaty.

Prosimy o dokładne wpisanie symbolu klienta, który znajduje się w zawiadomieniu o opłacie za lokal po lewej stronie druku.

Prawo do uzyskania dostępu do systemu e-opłaty mają osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

15.02.2013, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Rok 2012 został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, który ma unaocznić znaczenie spółdzielczości w rozwoju ekonomicznym i społecznym, umocnienie obywatelskiej samorządności i solidarności, w łagodzeniu skutków kryzysu. Ma on również przypomnieć i przybliżyć najważniejsze spółdzielcze wartości i zasady, które świadczą o spółdzielczej tożsamości, specyfice spółdzielczości i odrębności wobec sektora komercyjnego, w którym najważniejszy jest zysk a nie człowiek.

W związku z obchodami Międzynarodowego Roku Spółdzielczości powołana przez Radę Nadzorczą Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Kapituła postanowiła wyróżnić a Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni uhonorować medalem okolicznościowym z wizerunkiem prekursora polskiej spółdzielczości – Stanisława Staszica ... więcej

06.12.2012, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie przypominamy o właściwym użytkowaniu pomieszczeń wyposażonych w urządzenia grzewcze (junkersy i kuchenki gazowe), które mogą być źródłem zanieczyszczenia powietrza czadem, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia i życia.

W związku z powyższym prosimy o:

–    zapewnienie drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych (nie zakrywać kratek wentylacyjnych!),

–    zapewnienie stałego dopływu powietrza do pomieszczeń poprzez odszczelnianie okien,

–    wietrzenie pomieszczeń.

16.11.2012, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

O G Ł O S Z E N I E

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że działając na podstawie pkt 10 Rozdz. VI „Regulaminu rozliczeń energii cieplnej lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, w przypadku wystąpienia zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu przekraczających sześć miesięcy nastąpi odcięcie dostawy ciepłej wody do lokalu oraz ograniczenie dopływu ciepła na centralne ogrzewanie przez założenie głowic termostatycznych, pozwalających na utrzymanie maksymalnej temperatury w lokalu na poziomie 16ºC.

Ograniczenia  obowiązywać będą do czasu pełnego uregulowania zaległości.

20.06.2012, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

PROFESJONALNE i KOMPLEKSOWE  ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zielonej Górze, ul. Morelowa 34
oferuje profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami. 

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą,
licencjonowanych zarządców nieruchomości.

Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług
oraz sprawne i bezpieczne funkcjonowanie powierzonych nam nieruchomości.Z A P R A S Z A M Y
wszystkie W S P Ó L N O T Y   M I E S Z K A N I O W E 

do korzystania z naszych usług.
 

Oferujemy pełen zakres usługi niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.    

W ramach świadczonej usługi zarządzania/ administrowania nieruchomościami zapewniamy:

- rejestrację Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – m.in. uzyskanie numeru REGON i NIP,
- założenie rachunków bankowych Wspólnoty Mieszkaniowej,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia stosownych uchwał, umożliwiających funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej,
- prowadzenie rozliczeń przez wyodrębniony rachunek bankowy,
- prowadzenie księgowości oraz składanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, kosztów zużytych mediów i funduszu remontowego,
- pełną kontrolę właścicieli nad finansami nieruchomości,
- prowadzenie windykacji należności,
- zlecanie wykonania konserwacji bieżącej w pełnym zakresie branż: ogólnobudowlanej, elektrycznej, oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej i gazowej,
- zlecanie robót remontowych wyspecjalizowanym firmom,
-  nadzór inwestorski,
- zlecanie obligatoryjnych przeglądów technicznych,
- zlecanie usług porządkowych oraz konserwacji zieleni.


Posiadane przez nas doświadczenie oraz zaplecze techniczne i sprzętowe pozwoli na zaproponowanie Państwu nowoczesnej usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz dostosowanie oferty do potrzeb danej Wspólnoty Mieszkaniowej.

GWARANTUJEMY KONKURENCYJNE CENY w stosunku do obowiązujących na rynku.

Zapraszamy do współpracy

Kontakt:
Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Morelowa 34, 65-434 Zielona Góra
e-mail: zsm@zielonogorska-sm.pl

 

20.10.2011, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

W dziale "Informacje" zamieszczono wykaz nieruchomości będących w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z oznaczoną granicą nieruchomości oraz terenem miejskim utrzymywanym w czystości i porządku przez Spółdzielnię.

Tereny administrowane z podziałem na Osiedla:

Osiedle Morelowe

Osiedle Piastowskie

Osiedle Słoneczne

Osiedle Łużyckie

Osiedle Przyjaźni

05.07.2011, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Od 1 marca 2009r. prawo do spadku można potwierdzić u notariusza.
Nabycie rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, notariusz potwierdzi w akcie notarialnym poświadczenia dziedziczenia.
Dokument ten mieć będzie takie samo znaczenie prawne jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku.

Akt taki dotyczyć będzie tylko spadku, wobec którego nie ma sporu między spadkobiercami.

Aby uzyskać u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia:
- muszą się stawić wszyscy spadkobiercy,
- przedstawić testament (jeśli jest),
- udowodnić pokrewieństwo ze spadkobiercą.
Podpisany przez wszystkich dziedziczących akt, notariusz zarejestruje w krajowym systemie informatycznym i wtedy dopiero taki dokument będzie miał moc prawną równą sądowemu postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Opłaty:
- opłata za protokół dziedziczenia - 100, 00zł
- za każdy akt - 50, 00zł
- za każdy wypis - po 6, 00zł
- do tego 22% VAT.

Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1287).

11.03.2009, zamieściła: Elżbieta Florczak
 


Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że odnotowywane są liczne skargi kierowane bezpośrednio do Administracji Osiedlowych bądź do Zarządu Spółdzielni i rok rocznie na Zebraniach Grup Członkowskich, dotyczące zanieczyszczania przez psy odchodami obejść budynków, trawników, placów zabaw i chodników.

Mając na uwadze troskę o wysoką kulturę na Osiedlu, przypominamy właścicielom psów, że odchody należy niezwłocznie sprzątać osobiście podczas spacerów.
Notuje się wiele przypadków niszczenia przez psy mienia spółdzielczego oraz agresywnego zachowania psów wobec osób trzecich.
Dodatkowym problemem jest stan zdrowotny niektórych psów, wskazujący na występowanie u psów toksoplazmozy, która jako choroba zakaźna i odzwierzęca jest bardzo groźna dla zdrowia dzieci.

W związku z powyższym Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina akty prawne obowiązujące mieszkańców utrzymujących psy:
1. Za narażenie na zakażenie chorobą zakaźną odzwierzęcą – odpowiedzialność karna: art. 161 Kodeksu Karnego;
2. Za zagrożenie epidemiologiczne – odpowiedzialność: art. 165 § 1 Kodeksu Karnego;
3. Za zniszczenie przez psy roślinności – odpowiedzialność art. 144 § 1 Kodeksu Wykroczeń;
4. Za zanieczyszczanie, zaśmiecanie obejść – odpowiedzialność art. 145 Kodeksu Wykroczeń;
5. Za niezachowanie zasad ostrożności podczas spacerów z psami (brak kagańca, smyczy) – odpowiedzialność art. 77 Kodeksu Wykroczeń;
6. Naprawienie szkody wyrządzonej przez psy reguluje art. 431 Kodeksu Cywilnego.

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Administracje Osiedlowe będą z całą konsekwencją dbały o przestrzeganie prawa w tym zakresie i wszelkie naruszenia będą napiętnowane.

14.05.2008, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

W dziale "Informacje" czytaj o zniesionym podatku od posiadania psów.

08.01.2008, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię związanych z wysyłką korespondencji, pisma adresowane do mieszkańców będą bezpośrednio przekazywane do nowo zamontowanych oddawczych skrzynek pocztowych.

07.01.2008, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Prawo lokatorskie - odrębna własność ... czytaj więcej w dziale Informacje

03.08.2007, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o podanie do Administracji Osiedla numeru telefonu, bądź wskazanie opiekuna mieszkania na czas nieobecności domowników.
Kontakt umożliwi naszym służbą technicznym podjęcie natychmiastowej interwencji  w usunięciu awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej w mieszkaniu, ulatniania się gazu itp.
Za powyższe serdecznie dziękujemy.

26.07.2007, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

W dziale "Informacje" dostępny jest wykaz okresów rozliczeniowych energii cieplnej dla poszczególnych Osiedli.

21.01.2007, zamieściła: Elżbieta Florczak