Serdecznie witamy na stronie internetowej
Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Zielonej Górze
 

AKTUALNOŚCI

 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje,
że  z dniem 9.05.2016 r.
następuje zakończenie sezonu grzewczego 2015/2016.

06.05.2016, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze zgodnie z § 90 Statutu Spółdzielni  zwołuje Walne Zgromadzenie, które stosownie do § 87 Statutu Spółdzielni odbędzie się w pięciu częściach z uwzględnieniem podziału administracyjnego na osiedla.

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i podejmuje decyzje w najważniejszych dla Spółdzielni sprawach.

Zgodnie z § 88 Statutu Spółdzielni członek Spółdzielni posiadający więcej niż jedno prawo do lokalu może brać udział tylko w zebraniu jednej części Walnego Zgromadzenia.

 

Terminy części Walnego Zgromadzenia przedstawiają się następująco:

31.05.2016 r.  godz. 17:00 Osiedle „Łużyckie”                     -   I część

1.06.2016 r.   godz. 17:00 Osiedle „Słoneczne”                   -  II część

2.06.2016 r.   godz. 17:00 Osiedle „Przyjaźni”                     - III część

7.06.2016 r.   godz. 17:00 Osiedle „Piastowskie”                 - IV część

8.06.2016 r.   godz. 17:00 Osiedle „Morelowe”                    -  V część

 

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór prezydium zebrania.

3. Wybór Komisji:

a)  mandatowo-skrutacyjnej,
b) wnioskowej.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Sprawozdanie Komisji mandatowo - skrutacyjnej w sprawie ważności i uprawnień Walnego Zgromadzenia.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni łącznie ze sprawozdaniem finansowym za 2015 r. oraz opinią biegłego rewidenta.

7. Informacja o realizacji wniosków z przeprowadzonej ustawowej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2012-2014.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 r.

9. Dyskusja dotycząca pkt 6 - 8 porządku obrad.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 r.,

b)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.,

c)      przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 r.,

d)      udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za 2015 r.

11. Przedstawienie przez Komisję mandatowo- skrutacyjną listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni i delegata na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni.

13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2015 r.

15. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

16. Wybory delegata i zastępcy delegata na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze.

17. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej ZSM o wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni. Podjęcie uchwał.

18. Dyskusja.

19. Sprawozdanie Komisji mandatowo – skrutacyjnej dot. wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz delegata i zastępcy delegata na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze.

20. Sprawozdanie Komisji wnioskowej w sprawie projektów uchwał zgłoszonych zgodnie z § 92 Statutu Spółdzielni oraz wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

21. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu dla członków Spółdzielni od dnia 9 maja 2016 r. w siedzibie Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze przy ul. Morelowej 34, (pokój nr 20) oraz w Administracji Osiedla „Łużyckie” przy ul. Krośnieńskiej 17c; Administracji Osiedla „Słoneczne” przy ul. Powstańców Warszawy 8A: Administracji Osiedla „Przyjaźni” przy ul. Francuskiej 12; Administracji Osiedla „Piastowskie” przy ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 5A; Administracji Osiedla „Morelowe” przy ul. Morelowej 23: poniedziałek godz. 7:00-16:00; wtorek-czwartek godz.7:00-15:00; piątek godz.7:00-14:00.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia do 15 dni przed dniem posiedzenia  jego pierwszej części, tj. do dnia 16 maja 2016 r. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 maja 2016 r., w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morelowej 34, biuro podawcze (pokój nr 21): poniedziałek godz.7:00-16:00; wtorek-czwartek godz.7:00-15:00; piątek godz.7:00-14:00.

Członek Spółdzielni kandydujący na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni musi być zgłoszony na piśmie w terminie do 15 dni przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 maja 2016 r. i poparty przez co najmniej 30 członków Spółdzielni.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz adres, imiona i nazwiska członków zgłaszających kandydata wraz z ich podpisem. Do zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni należy dołączyć oświadczenie zawierające jego pisemną zgodę na kandydowanie wraz z informacją, że kandydat nie jest zatrudniony w Spółdzielni, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 17 ust.5 „Regulaminu Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” z dnia 26.06.2004 r. z późn.zm., nie naruszał postanowień Statutu w ciągu kolejnych 3 lat, posiada niezbędną wiedzę z dziedziny funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej. Zgłoszenie nie spełniające powyższych warunków skutkuje nieujęciem osoby zgłaszanej na liście kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Członek Spółdzielni kandydujący na delegata na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona musi być zgłoszony w terminie do 15 dni przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 maja 2016 r. i poparty przez co najmniej 30 członków Spółdzielni. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz adres, imiona i nazwiska członków zgłaszających kandydata wraz z ich podpisem. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie nie spełniające powyższych warunków skutkuje nieujęciem osoby zgłaszanej na liście kandydatów.

Druki zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni i delegata na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze można pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morelowej 34 (pokój nr 20), w siedzibie Administracji Osiedla oraz:

do pobrania:

druk zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej

druk zgłoszenia kandydata na delegata

 

Zgłoszenie ww. kandydatów należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morelowej 34, biuro podawcze (pokój nr 21): poniedziałek godz.7:00-16:00; wtorek - czwartek godz.7:00-15:00; piątek godz.7:00-14:00.

Kandydaci do Rady Nadzorczej oraz na delegata mogą być obecni na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

Regulamin Walnego Zgromadzenia wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morelowej 34 (pokój nr 20), w siedzibie Administracji Osiedla oraz znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Organy Spółdzielni - Walne Zgromadzenie.

Uprzejmie informujemy, że listy obecności na Walnym Zgromadzeniu sporządzone będą nieruchomościami, a podpisanie przez członka Spółdzielni listy obecności i wydanie mandatu będzie dokonywane za okazaniem dokumentu tożsamości.

 

06.05.2016, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Szanowni Mieszkańcy,

Zgromadzenie Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego zaprezentowało nowe logo organizacji, które zarazem powinno stać się symbolem spółdzielczości na świecie i marką spółdzielczych produktów. Jest to, utrzymane w fioletowej kolorystyce, powszechnie zrozumiałe słowo „COOP” International Co-operative Alliance (Międzynarodowy Związek Spółdzielczy), którego  litery umieszczone na białym tle łączą się jak ogniwa łańcucha.

07.03.2016, zamieściła: Elżbieta Florczak
 


Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że wpłynęło pismo od Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie od dnia 4 stycznia 2016 r. w pięciu punktach zlokalizowanych w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze.

25.01.2016, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 4 listopada 2015 r. wpłynęło pismo z Urzędu Miasta Zielona Góra w sprawie segregowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych czytaj więcej ...


10.11.2015, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa
informuje o możliwości wynajęcia powierzchni reklamowychALEJA WOJSKA POLSKIEGO 80

 


13.07.2015, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w siedzibach Administracji Osiedli znajdują się do wglądu rozliczenia zaangażowanych środków funduszu na remonty dla budynku (nieruchomości) wg stanu na dzień 31.12.2014r.

19.06.2015, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć momentu powstania pożaru. Możemy jednak starać się mu zapobiec instalujac w naszym domu czujkę pożarową.
Domowe czujki pożarowe przeznaczone są do wykrywania i sygnalizowania pierwszych oznak pożaru.

28.04.2015, zamieściła: Elżbieta Florczak
 


Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,

że Bank Spółdzielczy I Oddział w Zielonej Górze przy ul. Słowackiej 12b

od wpłat dokonywanych na rzecz Spółdzielni pobiera prowizję w wysokości 1,50 zł w 2015r.

Kasa Banku jest czynna w dni robocze od 9:00 do 16:30.

01.01.2015, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

I N F O R M A C J A

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rozdz. III pkt 11, obowiązuje zakaz wyrzucania gruzu budowlanego do pojemników na śmieci, a także pozostawiania gruzu w innych niedozwolonych miejscach. W przypadku stwierdzenia, który mieszkaniec pozbywa się gruzu ww. sposób, zostanie on obciążony finansowo wywozem gruzu.
Istnieje możliwość bezpłatnej utylizacji odpadów w ilości do 1 tony na 1 gospodarstwo domowe/ rok w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73 (wjazd od Raculi) po dowiezieniu ich własnym transportem. Należy okazać się dowodem osobistym.

26.08.2014, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa przedstawia informację Prezydenta Miasta Zielona Góra o wprowadzonych nowych rozwiązaniach ustawowych korzystnych dla obywateli dotyczących spraw meldunkowych więcej ...

 

27.05.2013, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Szanowni Państwo,

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że został uruchomiony internetowy dostęp do systemu E-opłaty, po zarejestrowaniu na naszej stronie można samodzielnie sprawdzić stan swojego konta opłat za używanie lokalu przez Internet.

15.02.2013, zamieściła: Elżbieta Florczak
 
06.12.2012, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie przypominamy o właściwym użytkowaniu pomieszczeń wyposażonych w urządzenia grzewcze (junkersy i kuchenki gazowe), które mogą być źródłem zanieczyszczenia powietrza czadem, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia i życia.

W związku z powyższym prosimy o:

–    zapewnienie drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych (nie zakrywać kratek wentylacyjnych!),

–    zapewnienie stałego dopływu powietrza do pomieszczeń poprzez odszczelnianie okien,

–    wietrzenie pomieszczeń.

16.11.2012, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

O G Ł O S Z E N I E

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że działając na podstawie pkt 10 Rozdz. VI „Regulaminu rozliczeń energii cieplnej lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, w przypadku wystąpienia zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu przekraczających sześć miesięcy nastąpi odcięcie dostawy ciepłej wody do lokalu oraz ograniczenie dopływu ciepła na centralne ogrzewanie przez założenie głowic termostatycznych, pozwalających na utrzymanie maksymalnej temperatury w lokalu na poziomie 16ºC.

Ograniczenia  obowiązywać będą do czasu pełnego uregulowania zaległości.

20.06.2012, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Profesjonalne i kompleksowe zarządzanie nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2011, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

W dziale "Informacje" zamieszczono wykaz nieruchomości będących w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z oznaczoną granicą nieruchomości oraz terenem miejskim utrzymywanym w czystości i porządku przez Spółdzielnię.

Tereny administrowane z podziałem na Osiedla:

Osiedle Morelowe

Osiedle Piastowskie

Osiedle Słoneczne

Osiedle Łużyckie

Osiedle Przyjaźni

05.07.2011, zamieściła: Elżbieta Florczak
 
Od 1 marca 2009 roku prawo do spadku moża potwierdzić u notariusza.
11.03.2009, zamieściła: Elżbieta Florczak
 


Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że odnotowywane są liczne skargi kierowane bezpośrednio do Administracji Osiedlowych bądź do Zarządu Spółdzielni i rok rocznie na Zebraniach Grup Członkowskich, dotyczące zanieczyszczania przez psy odchodami obejść budynków, trawników, placów zabaw i chodników.

Mając na uwadze troskę o wysoką kulturę na Osiedlu, przypominamy właścicielom psów, że odchody należy niezwłocznie sprzątać osobiście podczas spacerów.
Notuje się wiele przypadków niszczenia przez psy mienia spółdzielczego oraz agresywnego zachowania psów wobec osób trzecich.
Dodatkowym problemem jest stan zdrowotny niektórych psów, wskazujący na występowanie u psów toksoplazmozy, która jako choroba zakaźna i odzwierzęca jest bardzo groźna dla zdrowia dzieci.

W związku z powyższym Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina akty prawne obowiązujące mieszkańców utrzymujących psy:
1. Za narażenie na zakażenie chorobą zakaźną odzwierzęcą – odpowiedzialność karna: art. 161 Kodeksu Karnego;
2. Za zagrożenie epidemiologiczne – odpowiedzialność: art. 165 § 1 Kodeksu Karnego;
3. Za zniszczenie przez psy roślinności – odpowiedzialność art. 144 § 1 Kodeksu Wykroczeń;
4. Za zanieczyszczanie, zaśmiecanie obejść – odpowiedzialność art. 145 Kodeksu Wykroczeń;
5. Za niezachowanie zasad ostrożności podczas spacerów z psami (brak kagańca, smyczy) – odpowiedzialność art. 77 Kodeksu Wykroczeń;
6. Naprawienie szkody wyrządzonej przez psy reguluje art. 431 Kodeksu Cywilnego.

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Administracje Osiedlowe będą z całą konsekwencją dbały o przestrzeganie prawa w tym zakresie i wszelkie naruszenia będą napiętnowane.

14.05.2008, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

W dziale "Informacje" czytaj o zniesionym podatku od posiadania psów.

08.01.2008, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię związanych z wysyłką korespondencji, pisma adresowane do mieszkańców będą bezpośrednio przekazywane do nowo zamontowanych oddawczych skrzynek pocztowych.

07.01.2008, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Prawo lokatorskie - odrębna własność ... czytaj więcej w dziale Informacje

03.08.2007, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o podanie do Administracji Osiedla numeru telefonu, bądź wskazanie opiekuna mieszkania na czas nieobecności domowników.
Kontakt umożliwi naszym służbą technicznym podjęcie natychmiastowej interwencji  w usunięciu awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej w mieszkaniu, ulatniania się gazu itp.
Za powyższe serdecznie dziękujemy.

26.07.2007, zamieściła: Elżbieta Florczak
 

W dziale "Informacje" dostępny jest wykaz okresów rozliczeniowych energii cieplnej dla poszczególnych Osiedli.

21.01.2007, zamieściła: Elżbieta Florczak