Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA

Szanowni Mieszkańcy Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przyjemnością pragnie Państwa powiadomić, że rozpoczyna w ramach struktury organizacyjnej Spółdzielni prowadzenie działalności społeczno – wychowawczej, celem stworzenia mieszkańcom zasobów Spółdzielni możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu, stosownie do podjętej uchwały na Zebraniu Przedstawicieli Członków nr 7/2008 z dnia 31 maja 2008 r.

Stosownie do Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. art. 1 ust. 1 celem funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin. Mając powyższe na uwadze, w Statucie Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ujęto § 3 ust. 2 pkt 10 określający przedmiot działalności spółdzielni, do którego należy m.in. prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
Podstawę prawną uprawniającą Spółdzielnię do prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej oraz określającą zasady odpłatności na ten cel stanowi Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. art. 4 ust. 5 zgodnie z którym „członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnie, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi”, jak również Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. art. 38 § 1 pkt 1 stosownie do treści którego „do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej”. Zgodnie z treścią uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków nr 7/2008, Zarząd Spółdzielni został zobowiązany do jej wykonania.

Z pełną treścią przedmiotowej uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.zsm.zgora.pl lub w siedzibie Zarządu przy ul. Morelowej 34 w Zielonej Górze.
Opierając się na w.w. uchwale, od 01.09.2008 r. wprowadzono wyodrębnioną pozycję w wymiarze opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w wysokości 0,03 zł/m2/m-c dla członków spółdzielni posiadających lokale mieszkalne w zasobach spółdzielni bez względu na tytuł prawny do lokalu. Wysokość opłaty została uchwalona przez Zebranie Przedstawicieli Członków. Opłata ta przeznaczona będzie wyłącznie na finansowanie kosztów funkcjonowania działalności społeczno – wychowawczej.
Osoby, które nie są członkami Spółdzielni mogą odpłatnie korzystać z zajęć działalności społeczno – wychowawczej, a wysokość opłaty za uczestnictwo zostanie skalkulowana przez Zarząd Spółdzielni. 


Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pragnie zapewnić jednocześnie, że zajęcia będą zróżnicowane i skierowane do osób z różnych przedziałów wiekowych, tj. odpowiednie zarówno dla dzieci jak i osób starszych oraz seniorów. Propozycje ujęte w programie umożliwią rozwijanie zainteresowań z różnych dziedzin. Zarząd Spółdzielni deklaruje również ze swej strony otwartość na ewentualne sugestie mieszkańców Spółdzielni dotyczące rodzaju prowadzonych sekcji, jeżeli będą one realne do wdrożenia pod względem organizacyjnym i finansowym.
Podkreślamy także, że Spółdzielnia zabiegać będzie ponadto o wsparcie finansowe w.w. działalności z zewnętrznych źródeł m.in. instytucji publiczno – prawnych oraz podmiotów gospodarczych z którymi współpracujemy od wielu lat, celem rozwijania propozycji oferowanych naszym mieszkańcom. Wysokość wprowadzonych opłat pozwoli bowiem na zaspokojenie tylko niezbędnych potrzeb działalności klubu.

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyraża nadzieję, że przygotowywane dla mieszkańców formy spędzania wolnego czasu spotkają się z Państwa zainteresowaniem i aprobatą oraz zachęcą Państwa do aktywnego w nich uczestnictwa.


Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE