Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

Historia

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa działalność prowadzi na terenie miasta Zielona Góra. Powstanie Spółdzielni zapoczątkowało Walne Zgromadzenie Członków Założycieli w dniu 18.12.1957r. W dniu tym grupa 50 osób wywodząca się z różnych zakładów pracy postanowiła powołać spółdzielnię mieszkaniową typu powszechnego, rozpoczynając działalność inwestycyjną. Celem założenia spółdzielni mieszkaniowej był ogólny brak mieszkań w Zielonej Górze. W związku z tym założono w planie wybudowanie w pierwszym etapie 80 mieszkań na osiedlu Morelowym.

W roku 1958 Zielonogórska Spółdzielni Mieszkaniowa została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze stając się jednostką prawną, której podstawowym zakresem działalności jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi oraz realizacja budownictwa mieszkaniowego dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Członków Spółdzielni. Największy rozwój Spółdzielni nastąpił w latach siedemdziesiątych, w tym okresie Spółdzielnia realizuje zadania inwestycyjne oprócz osiedla Morelowego również w innych punktach miasta. Na przestrzeni wielu lat działalności Spółdzielni w organach samorządu przewinęło się wielu działaczy społecznych, którzy poświęcili i nadal poświęcają swój czas i zaangażowanie dla rozwoju Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze.

Starzejące się z upływem czasu zasoby mieszkaniowe powodują, że priorytetowym celem pracy Zarządu i organów samorządowych jest i nadal pozostanie intensywna poprawa warunków zamieszkiwania członków i ich rodzin przy minimalizacji kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych. Prowadzone są w tym zakresie prace termomodernizacyjne polegające na modernizacji węzłów cieplnych, wymianie instalacji zimnej wody i ciepłej wody użytkowej oraz dociepleniu ścian osłonowych, stropodachów i stropów nad piwnicami. Podejmowanie wszelkich niezbędnych i możliwych działań zapewniających bezpieczeństwo, spokój oraz minimalizację kosztów eksploatacji, dostawy mediów i usług komunalnych.

Dzięki racjonalnej gospodarce remontowej budynki znajdują się w dobrym stanie technicznym. Wszystkie mieszkania w ZSM wyposażone są w podzielniki ciepła i wodomierze, co umożliwia indywidualne rozliczanie tych mediów.

Zarząd Spółdzielni systematycznie prowadzi analizę kosztów eksploatacji, a wszystkie działania zmierzają do poprawy warunków zamieszkiwania wszystkich mieszkańców administrowanych osiedli bez względu na ich status własnościowy.

Niewątpliwym sukcesem ostatnich lat działalności Spółdzielni jest uregulowanie w 100% stanu prawnego gruntów będących w posiadaniu Spółdzielni. Stworzyło to możliwość ustanawiania odrębnej własności mieszkań w każdym z budynków znajdujących się w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dzięki sprawnemu zarządzaniu Spółdzielnia jest stabilna finansowo i postrzega się ją jako wiarygodnego partnera dla kontrahentów.

Działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd, nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności sprawuje Rada Nadzorcza. ZSM podlega kontroli okresowej i kompleksowej jakim jest lustracja Spółdzielni pod względem legalności, gospodarności i rzetelności; badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów (wyboru kontrolujących dokonuje Rada Nadzorcza) oraz kontrolni przez instytucje zewnętrzne ( PIP , Straż Pożarna, Urzędy Skarbowe i inne).

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE