Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

DODATEK MIESZKANIOWY

Informacja dotycząca możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta w Zielonej Górze


Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zielonej Górze informuje, że dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają ustawowe kryteria dochodowe i powierzchniowe zajmowanego mieszkania.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Wobec powyższego prosimy mieszkańców naszej Spółdzielni o szczególną analizę swoich dochodów pod kątem możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wyżej wymienionych.

Średni dochód miesięczny od 1 marca 2015 r. w przypadku:

- gospodarstw jednoosobowych (osób mieszkających samotnie) - nie może przekraczać 175% najniższej emerytury,

- gospodarstw wieloosobowych - 125% najniższej emerytury (wg stanu na dzień 1.03.2015r. - wysokość najniższej emerytury wynosi 1 100,56 zł).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się :

– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

– dodatków dla sierot zupełnych,

– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

– dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

– pomocy w zakresie dożywiania,

– zasiłków pielęgnacyjnych,

– dodatków pielęgnacyjnych,

– zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

– jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

– dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30% albo

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

Liczba osób Powierzchnia
normatywna
Powierzchnia normatywna zwiększona
o 30% o 50%
1 osoba 35mkw. 45,5mkw. 52,5mkw.
2 osoby 40mkw. 52,0mkw. 60,0mkw.
3 osoby 45mkw. 58,5mkw. 67,5mkw.
4 osoby 55mkw. 71,5mkw. 82,5mkw.
5 osób 65mkw. 84,5mkw. 97,5mkw.
6 osób 70mkw. 91,0mkw. 105,0mkw.

Normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego zwiększa się o:

- 5 m2 dla każdej kolejnej osoby - w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób,

- 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego osobiście w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, ul. Podgórna 22.

Składając wniosek należy przedłożyć dokumenty stwierdzające:

– wysokość dochodów za okres 3-ch pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

– wysokość ponoszonych wydatków na mieszkanie.

Formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać w siedzibie Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Morelowa 34 Zielona Góra:

– Dział Członkowsko – Mieszkaniowy pokój nr 16,19;

– Dział Czynszów i Opłat pokój nr 6

w godzinach urzędowania Spółdzielni.

Druki do pobrani:

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

Szczegółowe informacje w zakresie dodatku mieszkaniowego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra www.zielona-gora.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi pt. „Gospodarka komunalna i mieszkaniowa”.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY