Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo,

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Zielonogórską Spółdzielnię Mieszkaniową informujemy, że na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) będą Pani/Panu przysługiwały poniższe określone prawa:

  1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Morelowa 34, 65-434 Zielona Góra.
   2.Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Morelowa 34, 65-434 Zielona Góra lub e-mail: iod@zielnogorska-sm.pl
   3.Pani/Pana dane przetwarzane będą zgodnie z udzieloną zgodą w celu:
   • prowadzenia działalności statutowej Spółdzielni,
   • zapewnienia możliwości udziału z zajęciach organizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury  „Nowita”,
   • wykonywania czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do SDK „Nowita”,
   • prowadzenia dziennika zajęć, prowadzenie ewidencji,
   • wykonania obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych.

   4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty na podstawie odpowiednich umów powierzenia oraz instruktorzy prowadzący zajęcia w celu sprawdzenia obecności na zajęciach.

   5.Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji

   6.Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

   8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Panią/Pana w zajęciach organizowanych przez SDK „Nowita” i w związku z tym będzie Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w naszych zajęciach związanych z prowadzeniem działalności społeczno - kulturalno - wychowawczej.

   10.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

   Na górę strony
   E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
   E-DEKLARACJE