Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

JAK PRZEPROWADZIĆ TERMOMODERNIZACJĘ

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dokonuje dociepleń budynków zgodnie z Regulaminem zasad przeprowadzania termomodernizacji budynków w zasobach ZSM i rozliczania poniesionych kosztów – zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej ZSM Nr 2/2020 z dnia 28.01.2020 r.

Zainteresowanym użytkownikom mieszkań, chcącym polepszyć standard techniczny zamieszkującego budynku, objaśniamy zasady przeprowadzania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w naszej Spółdzielni:

1. Zarząd Spółdzielni rozpocznie przygotowania do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego na podstawie pisemnego wniosku użytkowników lokali w budynku bądź w przypadku ujęcia robót termomodernizacyjnych w planie remontów.

2. Spółdzielnia przedstawi wszystkim użytkownikom lokali w danym budynku zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z planowanymi kosztami określonymi na podstawie wstępnego audytu energetycznego, zakres remontów (gdy występują przy termomodernizacji) na podstawie szacunkowych kosztów oraz sposób finansowania tych prac w formie pisma z załączonym oświadczeniem.

3. Współwłaścicielom nieruchomości Zarząd Spółdzielni przedstawi projekt uchwały zgodnie z trybem podejmowania uchwał określonym w Rozdziale III „Zasad podejmowania uchwał właścicieli lokali w nieruchomościach zarządzanych przez Zielonogórską Spółdzielnię Mieszkaniową”.

4. Uchwała w sprawie termomodernizacji podejmowana jest większością głosów liczonych udziałami zgodnie z Rozdziałem IV „Zasad podejmowania uchwał właścicieli lokali w nieruchomościach zarządzanych przez Zielonogórską Spółdzielnię Mieszkaniową”.

W imieniu Spółdzielni posiadającej udziały w nieruchomości wspólnej, głos „za” lub „przeciw” podjęciu uchwały oddaje Zarząd Spółdzielni, mając na uwadze cel zamierzonej czynności, interes mieszkańców w danej nieruchomości oraz uzyskaną zgodę w formie pisemnych oświadczeń większości (ponad 50%) wszystkich użytkowników lokali w budynku.

5. Po podjęciu uchwały właścicieli lokali w nieruchomości w sprawie termomodernizacji budynku, Zarząd Spółdzielni zleci opracowanie audytu energetycznego oraz przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

6. Realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Zarząd Spółdzielni powierza wykonawcy wybranemu zgodnie z „Regulaminem przetargów na roboty budowlano – remontowe, termomodernizacyjne i konserwacyjne w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej".

7. Po zakończeniu robót następuje odbiór techniczny i rozliczenie całego zadania.

8.Użytkownicy lokali otrzymują indywidualne rozliczenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przypadające na ich lokal mieszkalny.

9. Użytkownicy spłacają kredyt w okresie przyjętym zgodnie z umową podpisaną przez Spółdzielnie z bankiem kredytującym. Istnieje także możliwość jednorazowego spłacenia zobowiązania finansowego, co spowoduje naliczenie odsetek na dzień spłaty kredytu termomodernizacyjnego.

 

Zasady podejmowania uchwał właścicieli lokali w nieruchomościach zarządzanych przez Zielonogórską Spółdzielnie Mieszkaniową


Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE