Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

JAK PRZEPROWADZIĆ TERMOMODERNIZACJĘ

Jak przeprowadzić termomodernizację

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dokonuje dociepleń budynków zgodnie z Regulaminem zasad przeprowadzania termomodernizacji budynków w zasobach ZSM i rozliczania poniesionych kosztów – tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej ZSM Nr 73/2014 z dnia 28.10.2014 r.

Zainteresowanym użytkownikom mieszkań, chcącym polepszyć standard techniczny zamieszkującego budynku, objaśniamy zasady przeprowadzania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w naszej Spółdzielni.

Realizacja zadania może się odbyć przy uzyskaniu aprobaty:

a) większości (ponad 50%) pisemnych oświadczeń od właścicieli/współwłaścicieli lokali (odrębna własność) termomodernizowanego budynku;

b) większości (ponad 50%) pisemnych oświadczeń od użytkowników posiadających spółdzielcze prawo do lokali termomodernizowanego budynku.

Realizacja zdania dokonywana jest w oparciu o kredyt termomodernizacyjny pomniejszony o premię z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W przypadku uzyskania aprobaty na realizacje zadania dotyczącego termomodernizacji budynku, zwiększony zostanie odpis funduszu na remonty, z którego spłacane będą raty kredytu.

 

Kolejne kroki w celu przeprowadzenia termomodernizacji budynku:

1. Zarząd Spółdzielni przedstawi propozycje finansowania prac robót termomodernizacyjnych na pisemny wniosek użytkowników lokali bądź w przypadku ujęcia robót w planie remontów.

2. ZSM zleca wykonanie audytu energetycznego, na podstawie którego obliczone zostają oszczędności ciepła i charakterystyka finansowa zadania.

3. Spółdzielnia pisemnie przedkłada każdemu użytkownikowi lokalu informacje dotyczące zakresu planowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wstępne, przybliżone rozliczenie kosztów oraz druk oświadczenia na wyrażenie zgody.

4. Po uzyskaniu zgody:

a) większości (ponad 50%) pisemnych oświadczeń od właścicieli/współwłaścicieli lokali (odrębna własność) termomodernizowanego budynku;

b) większości (ponad 50%) pisemnych oświadczeń od użytkowników posiadających spółdzielcze prawo do lokali termomodernizowanego budynku zostaje uruchomiona procedura pozyskania kredytu. Zostaje sporządzona dokumentacja techniczna.

5. Spółdzielnia przeprowadza wybór ofert, w celu wyłonienia wykonawcy robót, w którym uczestniczą także przedstawiciele użytkowników lokali termomodernizowanego budynku.

6. Wyłoniony wykonawca przeprowadza roboty zgodnie z projektem i wytycznymi audytu energetycznego. Nad przebiegiem prac czuwa inspektor nadzoru z ramienia Spółdzielni i banku kredytującego.

7. Po zakończeniu robót następuje odbiór techniczny i rozliczenie całego zadannia.

8. Użytkownicy lokali otrzymują indywidualne rozliczenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przypadające na ich lokal mieszkalny.

9. Po wykonanym przedsięwzięciu termomodernizacji w kolejnym okresie rozliczeniowym użytkownicy lokali otrzymują nową – zmniejszoną prognozę opłat za energię cieplną.

10.  Użytkownicy spłacają kredyt w okresie przyjętym zgodnie z umową podpisaną przez Spółdzielnie z bankiem kredytującym. Istnieje także możliwość jednorazowego spłacenia zobowiązania finansowego, co spowoduje naliczenie odsetek na dzień spłaty kredytu termomodernizacyjnego.

 


Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE