Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

REGULAMIN ZASAD WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali
w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Rozdział I. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze.
  2. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
  3. Ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali.
  4. Ustawa z dnia 14 .02.2003r. o udostępnianiu informacji gospodarczych.
  5. Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
  6. Statut Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
  7. Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Rozdział II. Zasady ogólne

1. Określone w niniejszym regulaminie zasady i tryb postępowania windykacyjnego w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczą wszystkich użytkowników lokali zadłużonych względem Spółdzielni (zwanych dalej dłużnikami) z powodu nie wnoszenia lub nieterminowego wnoszenia aktualnych opłat należnych Spółdzielni. Za opłaty solidarnie odpowiadają osoby pełnoletnie stale zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

2. Opłaty za używanie lokali, o których mowa w § 78 Statutu Spółdzielni, powinny być uiszczane, co miesiąc z góry do 15-tego każdego miesiąca, przy tym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółdzielni.
Najemcy lokali regulują opłaty w terminie określonym w umowach najmu.

3. Wobec użytkowników lokali zalegających z opłatami w stosunku do terminu określonego w pkt 2 prowadzone są działania windykacyjne.

4. Czynności windykacyjne w zakresie wierzytelności Spółdzielni prowadzone są przez Zarząd oraz komórki organizacyjne Zarządu: Dział Czynszów i Opłat, Wkłady, Dział Windykacji oraz Radcę Prawnego, jako działania przedsądowe w celu polubownego uzyskania spłaty należności.

5. Postępowanie sądowe – podejmowane w przypadku braku możliwości polubownego odzyskania należności, kierowanie do sądów pozwów o zapłatę lub eksmisję. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie w drodze procesu cywilnego lub postępowania nieprocesowego tytułu wykonawczego, który stanowić będzie podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi.

6. Postępowanie komornicze - celem postępowania komorniczego jest odzyskanie przez Spółdzielnię przysługującej wierzytelności wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami poniesionym w związku z uzyskaniem tytułu wykonawczego oraz prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

7. Dział windykacji prowadzi całość spraw związanych z windykacją należności od członków posiadających lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni.

8. Radca Prawny prowadzi całość spraw związanych z windykacją należności od osób niebędących członkami Spółdzielni posiadających lokale mieszkalne oraz windykację należności z tytułu użytkowania lokali użytkowych. Radca Prawny występuje w charakterze pełnomocnika Spółdzielni w postępowaniu sądowym w przypadku spraw odwoławczych i sprzeciwów osób zalegających z opłatami.

9. Od niewpłaconych w terminie do 15-go każdego miesiąca z góry za dany miesiąc opłat Spółdzielnia nalicza odsetki w wysokości odpowiadającej odsetkom ustawowym określonym odrębnymi przepisami, zgodnie z § 80 ust. 6 Statutu ZSM, od wartości zadłużenia zgodnie z saldem na dzień ostatniego dnia każdego miesiąca.

10. Zadłużeniem określonego dłużnika jest zawsze suma:

1) jego zadłużenia podstawowego równego kwocie wszystkich nieuiszczonych w ustalonym terminie opłat,

2) odsetek ustawowych naliczanych od każdego zadłużenia podstawowego,

3) kosztów odpowiedniego postępowania windykacyjnego, sądowego oraz egzekucyjnego.

11. Każda wpłata dłużnika, jeśli dłużnik na dowodzie wpłaty nie określi tytułu płatności i okresu którego wpłata dotyczy, jest zaliczana na pokrycie:

1) kosztów postępowania określonego w pkt 10.3,

2) następnie, odsetek określonych w pkt 10.2,

3) w końcu, zadłużenia podstawowego określonego w pkt. 10.1.

12. Dochodzenie należności Spółdzielni od dłużników zalegających z opłatami za użytkowanie lokali wymaga znajomości procedury windykacyjnej, tj. jej etapów, oraz związanych z nią dokumentów. Skutecznie prowadzona windykacja daje możliwość odzyskania należnej wierzytelności.


Rozdział III. Procedury windykacji wewnątrzspółdzielcze

1. Dział Czynszów i Opłat:

1) raz w miesiącu dokonuje analizy naliczeń i opłat za miesiąc poprzedni w celu aktualizacji wykazu zaległości. W wykazie tym gromadzeni są wszyscy dłużnicy posiadający zaległości w opłatach do 2-ch miesięcy,

2) wysyła wezwania do zapłaty do użytkowników lokali, którzy zalegają z opłatami do 2-ch miesięcy od terminu wpłaty należności i określa termin 7-dniowy do zapłaty zaległości wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Na wezwaniach umieszczona jest informacja o możliwości ubiegania się przez osoby zadłużone wobec Spółdzielni o ustawowy dodatek mieszkaniowy w Urzędzie Miasta Zielona Góra. Wysłanie wezwania jest warunkiem koniecznym ewentualnego wystąpienia na drogę postępowania sądowego,

3) wysyła potwierdzenia nadpłaty lub niedopłaty występujące w przedziale od kwoty 1,00 zł do połowy miesiąca na dzień 30 czerwca każdego roku,

4) w przypadku wystąpienia nadpłaty i braku pisemnego żądania użytkownika lokalu o jej zwrot zostanie ona zaliczona na poczet bieżących i przyszłych opłat,

5) w przypadku wystąpienia niedopłaty użytkownicy lokali są zobowiązani uregulować jej wysokość w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie. Po tym terminie Spółdzielnia naliczać będzie odsetki ustawowe.

2. Wkłady:

1) raz w miesiącu dokonują analizy naliczeń i opłat za miesiąc poprzedni w celu aktualizacji wykazu zaległości. W wykazie tym gromadzeni są wszyscy dłużnicy posiadający zaległości w opłatach do 2-ch miesięcy,

2) wysyła wezwania do zapłaty do użytkowników lokali, którzy zalegają z opłatami z tytuły spłat kredytów i odsetek i określa termin 7-dniowy do zapłaty zaległości,

3) w przypadku braku zapłaty przez dłużnika zaległości określonej w wezwaniu w wyznaczonym terminie płatności, kompletuje dokumenty osób zalegających w spłacie kredytów i przekazuje do Działu Windykacji.

3. Dział Windykacji:

1) przejmuje sprawy odzyskania należności z opłat, których okres zaległości przekracza 2 miesiące. Wysyła wezwania ostateczne do zapłaty (przed sądowe) i określa 7-dniowy termin do zapłaty zaległości wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Wezwanie zawiera informację, że niedotrzymanie terminu zapłaty spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego bez ponownego wezwania do zapłaty,

2) w okresach półrocznych przygotowuje informację o wielkości zadłużenia budynkami za lokale mieszkalne z podziałem na piętra celem zamieszczenia w gablotach na klatkach schodowych w administrowanych budynkach ,

3) na pisemny wniosek użytkownika lokalu zalegającego z opłatami, w szczególnych przypadkach Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na spłatę zadłużenia w ratach. W przypadku odstąpienia przez użytkownika lokalu od wnoszenia opłat wg zasad określonych w wyrażonej zgodzie przez Spółdzielnię, Dział Windykacji podejmuje czynności windykacyjne celem odzyskania należności,

4) prowadzi ewidencję osób zajmujących lokale mieszkalne w Spółdzielni, które oczekują po wyrokach eksmisyjnych na lokale socjalne. Występuje do Urzędu Gminy o regulowanie bieżących odszkodowań (opłat czynszowych) na podstawie imiennego wykazu lokatorów (osób), które mają przyznane prawa do lokali socjalnych,

5) prowadzi indywidualne kartoteki dla lokali mieszkalnych, na które Spółdzielnia uzyskała odszkodowanie od Gminy Zielona Góra o statusie miejskim zasądzonym wyrokiem za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z przyznanym prawem do lokalu socjalnego.

4. Dział Czynszów i Opłat oraz Wkłady na dzień 31 grudnia każdego roku przekazują do skrzynek pocztowych wszystkim użytkownikom lokali potwierdzenia sald. W przypadku wystąpienia zaległości potwierdzenie salda należy traktować jako wezwanie do zapłaty. W razie niezgodności stanu należności stwierdzonych przez użytkownika lokalu, zobowiązany on jest w wyznaczonym terminie uzgodnić ze Spółdzielnią stan należności na dany dzień. W przeciwnym przypadku saldo uznawane jest za zgodne.

5. Na poczet zadłużenia z tytułu opłat użytkowników lokali Zarząd Spółdzielni zalicza:

1) nadpłatę z tytułu kwartalnego rozliczenia kosztów i opłat za zimną wodę i odprowadzenie ścieków,

2) nadpłatę z tytułu rocznego rozliczenia kosztów i opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę,

3) zwrot 50% kosztów poniesionych przez członka Spółdzielni lub właściciela na wymianę stolarki okiennej w lokalu.

6. Zarząd Spółdzielni współpracuje z Urzędem Miasta Zielona Góra celem uzyskania większej ilości lokali mieszkalnych dla osób z wyrokiem eksmisyjnym z przyznanym prawem do lokalu socjalnego.

7. Zarząd Spółdzielni współpracuje z komisjami ds. zaległości czynszowych działających przy Radach Osiedlowych poprzez przekazywanie aktualnych wykazów użytkowników lokali zalegających w opłatach. Na posiedzeniach komisji Rad Osiedlowych prowadzone są rozmowy z użytkownikami zalegającymi z opłatami celem ustalenia przyczyny powstania długu wobec Spółdzielni oraz określenie terminu i warunków jego spłaty. W oparciu o protokoły z posiedzeń komisji, Zarząd ZSM podejmuje dalsze czynności windykacyjne.

8. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej informację o stanie zadłużenia dłużników względem Spółdzielni sporządzając w tym celu odpowiednią informację, w której zamieszczone jest zestawienie dłużników wraz z analizą struktury czasowej oraz skuteczność windykacji.

9. Zarząd Spółdzielni wobec właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni występuje z pozwem o zapłatę, a następnie podejmuje czynności zmierzające do sprzedaży zajmowanego lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.


Rozdział IV. Wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni

1. Wobec członków Spółdzielni, którzy długotrwale uchylają się od wypełnienia zobowiązania wobec Spółdzielni z tytułu wnoszenia opłat określonych w § 78 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu podejmuje decyzję o wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków w trybie określonym w § 16 Statutu.

2. W przypadku podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą o wykluczeniu:

1) Spółdzielnia nalicza wykluczonemu z członkostwa w Spółdzielni opłaty od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały o wykluczeniu lub terminu wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia,

2) z chwilą, gdy uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni o wykluczeniu zadłużonego z członkostwa stanie się ostateczna, Zarząd Spółdzielni:

a) w przypadku, gdy wykluczonemu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – kieruje do dłużnika wezwanie do opuszczenia i opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia prawa i do przekazania lokalu Spółdzielni,

b) w przypadku, gdy wykluczony posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębną własność do lokalu – w trybie procesu żąda sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

3. Jeżeli w terminie wskazanym w wezwaniu wykluczony nie opuści przedmiotowego lokalu, do którego utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, Zarząd kieruje pozew o eksmisję wykluczonego oraz zamieszkałych w lokalu osób. Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego ( wyroku orzekającego eksmisję z klauzulą prawomocności) Zarząd Spółdzielni składa do Urzędu Miasta Zielona Góra wniosek o przyznanie dłużnikowi lokalu socjalnego.

4. Po uzyskaniu z Urzędu Miasta Zielona Góra oferty ze wskazaniem lokalu socjalnego, Zarząd Spółdzielni składa do Sądu wraz z w.w. wyrokiem wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Następnie, w przypadku braku dobrowolnego opuszczenia przez dłużnika przedmiotowego lokalu, Zarząd składa wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (przeprowadzenie eksmisji).


Rozdział V. Postępowanie sądowe i komornicze

1. Do podstawowych etapów postępowania sądowego należy zaliczyć:

1) zabezpieczenie roszczeń wierzyciela (Spółdzielni), które może nastąpić zarówno przed wszczęciem właściwego postępowania sądowego, jak również w jego toku,

2) sporządzenie pozwu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym i uzyskanie tytułu egzekucyjnego: wyroku, nakazu zapłaty, postanowienia.

2. W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w wezwaniu przedsądowym Dział Windykacji albo Radca Prawny kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

3. Po zakończeniu postępowania na drodze sądowej prawomocnym orzeczeniem sądowym Dział Windykacji, w przypadku braku zapłaty zasądzonej kwoty, występuje z wnioskiem do Sądu celem uzyskania klauzuli wykonalności.

4. Zarząd Spółdzielni występuje do Sądu z pozwem o eksmisję przeciwko osobom, które zajmują lokal bez tytułu prawnego. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego. W przypadku wyroku sądowego o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego Spółdzielnia występuje do Urzędu Miasta o wskazanie lokalu socjalnego dla dłużnika.

5. Zarząd Spółdzielni występuje z pozwami do Sądu o wypłatę odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę Zielona Góra o statusie miejskim lokali socjalnych osobom, wobec których Sąd orzekł wyrok o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego.

6. Postępowanie komornicze - po uzyskaniu tytułu wykonawczego dłużnik wzywany jest do ostatecznej zapłaty poprzez wysłanie ostatecznego przedegzekucyjnego wezwania do zapłaty należności Spółdzielni wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej.

7. W przypadku braku spłaty na podstawie ostatecznego wezwania, orzeczenie Sądu opatrzone klauzulą wykonalności Zarząd Spółdzielni kieruje do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

8. Zarząd Spółdzielni kieruje sprawy do komornika o egzekucję z własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W celu zabezpieczenia wierzytelności Spółdzielni Zarząd obciąża lokal dłużnika, dla którego założona jest księga wieczysta, odpowiednią hipoteką (przymusową).


Rozdział VI. Aktualizacja należności, należności nieściągalne

1. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,

3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jestprawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – do wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,

5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

2. Za należności nieściągalne uznaje się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana postanowieniem oraz posiadanymi dodatkowymi informacjami.

3. Wierzytelność uznaje się za nieściągalne w dacie uprawomocnienia się postanowienia.

4. Uprawdopodobnienie nieściągalności może nastąpić wyłącznie:

1) protokołem sporządzonym przez Dział Windykacji lub Radcę Prawnego stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty tej wierzytelności,

2) postanowieniem właściwego organu egzekucyjnego o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu,

3) postanowieniem Sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku.

5. Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności jest podstawą do spisania w koszty uzyskania przychodów i zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

6. Dział Windykacji albo Radca Prawny przygotowuje wniosek z dokładnym opisem i przedkłada Zarządowi Spółdzielni.

7. Decyzję o spisaniu w koszty wierzytelności uznanych za nieściągalne podejmuje Zarząd Spółdzielni.


Rozdział VII. Rozłożenie spłaty zadłużeń na raty

1. Na każdym etapie procedury windykacyjnej dłużnik może zawrzeć ze Spółdzielnią porozumienie na ratalną spłatę zadłużenia.

2. Spłata zadłużenia może być rozłożona na raty tylko w przypadkach, gdy zadłużenie powstało w związku z obowiązkiem wnoszenia opłat za lokale mieszkalne.

3. Zawarcia porozumienia między dłużnikiem a Spółdzielnią na ratalną spłatę zadłużenia dotyczy tylko tych dłużników wobec których Spółdzielnia nie złożyła jeszcze pozwu o eksmisję dłużnika lub pozwu z żądaniem sprzedaży lokalu dłużnika.

4. Podstawą ratalnej spłaty zadłużenia jest zawarte między dłużnikiem a Zarządem Spółdzielni „Porozumienie na ratalną spłatę zadłużenia”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

5. W celu uzyskania zgody na ratalną spłatę zadłużenia dłużnik składa pisemny wniosek do Zarządu Spółdzielni z dołączonymi niezbędnymi dokumentami np. utrata pracy przez jedynego żywiciela rodziny poparta zaświadczeniem o zarejestrowaniu jako bezrobotny bez prawa do zasiłku, duże koszty leczenia poparte właściwą dokumentacją medyczną itp., przedstawiając przyczynę powstania zaległości i proponowany termin ratalnej spłaty zadłużenia.

6. Przedmiotem porozumienia jest łączna kwota zadłużenia na dzień zawarcia umowy, na które składa się:

1) zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu,

2) odsetki ustawowe od ww. zadłużeń na dzień zawarcia umowy,

3) koszty postępowania sądowego i komorniczego,

4) zadłużenie z tytułu innych wymagalnych zobowiązań.

7. Dłużnik zobowiązuje się wpłacić łączną kwotę zadłużenia wskazanego w pkt.6 w miesięcznych, równych ratach a także miesięczne bieżące opłaty z tytułu użytkowania przedmiotowego lokalu w pełnej wysokości do 15 dnia każdego miesiąca. Termin uiszczenia pierwszej raty musi przypadać najpóźniej w miesiącu następującym po dniu podpisania porozumienia.

8. Po zawarciu porozumienia Spółdzielnia:

1) zawiesza prowadzone postępowanie windykacyjne,

2) składa wniosek o zawieszenie wszczętego postępowania sądowego oraz egzekucyjnego ( z wyjątkiem postępowań egzekucyjnych, których przedmiotem jest opróżnienie lokalu) i nie wnioskuje o wszczęcie nowych postępowań.

9. Przedmiotowe porozumienie będzie automatycznie zerwane, gdy:

1) wpłaty dłużnika w jakimkolwiek momencie umownego okresu będą niższe od wynikających z umowy,

2) dłużnik będzie zalegał z bieżącymi opłatami wymaganymi przez Spółdzielnię na mocy postanowień Statutu ZSM.

10. Zawarte „Porozumienie na ratalną spłatę zadłużenia” rozwiązuje się w przypadku nie dotrzymania przez dłużnika terminów spłaty ustalonych w porozumieniu. Rozwiązanie porozumienia skutkuje:

1) natychmiastową wymagalnością spłaty całego niespłaconego zadłużenia wraz z odsetkami,

2) podjęciem zawieszonych oraz wszczęciem nowych postępowań windykacyjnych, sądowych oraz komorniczych.

11. Porozumienie na ratalna spłatę określonego zadłużenia może być zawarte tylko jeden raz. Maksymalny okres, na który mogą być zawarte porozumienia spłaty zadłużenia w ratach wynosi 24 miesiące. Porozumienie nie może być zawarte częściej jak raz na trzy lata.

12. Mianem dłużnika nie będą określani użytkownicy lokali, którzy uzyskali zgodę na ratalna spłatę zadłużenia z tym, że zawarte porozumienie ma moc wiążącą tylko w przypadku terminowego realizowania zobowiązań.


Rozdział VIII. Tryb postępowania windykacyjnego wobec dłużników będących najemcami lub dzierżawcami lokali lub terenów Spółdzielni

1. W każdej umowie najmu lub dzierżawy muszą być oznaczone między innymi:

1) maksymalny okres zwłoki w uiszczaniu należności względem Spółdzielni, po którym Spółdzielnia wypowiada najem lub dzierżawę bez zachowania terminów wypowiedzenia,

2) maksymalna wartość miesięcznej opłaty naliczonej i wymaganej za bezumowne użytkowanie lokalu lub terenu.

2. W przypadku, gdy zadłużenie czynszowe przekroczy wartość dwumiesięcznego czynszu, Spółdzielnia niezależnie od innych swoich działań określonych w umowie, wzywa dłużnika do uiszczenia kwoty zadłużenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni i jednocześnie informuje dłużnika, że w razie niedotrzymania warunku określonego wyżej skieruje przeciwko niemu pozew o zapłatę a następnie złoży wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, po uzyskaniu tytułu wykonawczego.


Rozdział IX. Postanowienia końcowe

1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest wzór „Porozumienia na ratalną spłatę zadłużenia”,stanowiący załącznik Nr 1.

2. W sprawach nie uregulowanych w tym Regulaminie obowiązują postanowienia Statutu Spółdzielni i odpowiednie ustawy.

3. Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej ZSM Nr 31/2010 z dnia 23.11.2010r. i obowiązuje od dnia 01.01.2011r.

 

 

Załącznik Nr 1

„Porozumienie na ratalną spłatę zadłużenia”

zawarte w dniu .......................... w Zielonej Górze między Zielonogórską Spółdzielnią Mieszkaniowa zwaną w dalszym ciągu Spółdzielnią reprezentowaną przez:

1. ......................................................

2. ......................................................

 

a

................................................................................................

zwanym dłużnikiem

§ 1

Strony zawierają niniejszą ugodę na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001r. ze zmianami o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) w celu umożliwienia dłużnikowi zapłatę zaległych i bieżących należności z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Zielonej Górze ul. ..........................

 

§ 2

Strony oświadczają, iż stan zadłużenia na dzień ............................... z tytułu opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego wynosi ................................ zł, z tego:

należność główna ..................... zł (słownie złotych: .......................................................................)

odsetki ..................... zł (słownie złotych: .......................................................................)

koszty postępowania sądowego, komorniczego ..................... zł (słownie złotych: ..............................)

pozostałe zaległości ..................... zł (słownie złotych: .................................................................)


§ 3

Dłużnik w całości uznaje wierzytelność Spółdzielni określoną w § 2 porozumienia.


§ 4

Dłużnik zobowiązuje się spłacić zadłużenie oraz bieżące opłaty za użytkowanie lokalu mieszkalnego zgodnie z „Regulaminem zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, w następujący sposób:

1. Opłaty bieżące płatne do 15-go każdego miesiąca.

2. Zaległości określone w § 2 płatne w ratach miesięcznych po .......... zł, płatnych bez wezwania do 15-go każdego miesiąca począwszy od miesiąca ................. .


§ 5

Przedmiotowe porozumienie traci ważność, gdy wpłaty dłużnika w jakimkolwiek momencie umownego okresu będą niższe od wynikających z umowy, lub dłużnik będzie zalegał z bieżącymi opłatami wymaganymi przez Spółdzielnię na mocy postanowień Statutu ZSM.


§ 6

Rozwiązanie porozumienia skutkuje:

  1. Natychmiastową wymagalnością spłaty całego niespłaconego zadłużenia wraz z odsetkami.
  2. Podjęciem zawieszonych oraz wszczęciem nowych postępowań windykacyjnych, sądowych oraz komorniczych.

 

§ 7

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Za Zielonogórską Spółdzielnię Mieszkaniową                                                                                D ł u ż n i k

.....................................................

.....................................................                                                    ..........................................................


Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY