Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA W ZSM DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ,OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ


R E G U L A M I N
ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ 
W ZIELONOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ


 

§ 1
Podstawa prawna


Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną na podstawie:
1. Art. 1 ust. 6, art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119/2003, poz. 1116 z późniejszymi zmianami.
2. Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16.IX.1982r.Prawo spółdzielcze (Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami.
3. Uchwała Nr 7/2008 Zebrania Przedstawicieli Przedstawicieli Członków Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 31 maja 2008r.
4. § 3 ust. 2 Statutu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Podstawowym celem działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej jest realizowanie zadania statutowego Spółdzielni poprzez zaspakajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych członków spółdzielni i ich rodzin oraz kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, stymulowanie procesów integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców.
2. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna na terenie Spółdzielni jest prowadzona przez Spółdzielczy Dom Kultury NOWITA, zwany w dalszej części Regulaminu Domem Kultury.
3. Uprawnionymi do korzystania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Dom Kultury są członkowie Spółdzielni wraz z członkami rodziny.
4. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, mogą korzystać z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Dom Kultury pod warunkiem wniesienia opłaty w wysokości przyjętej przez Zarząd Spółdzielni. Dotyczy to także osób nie zamieszkałych w zasobach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
5. Wysokość opłaty dla członków spółdzielni ustala się w złotych za m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Jednostką rozliczeniową kosztów jest m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych członków Spółdzielni.

§ 3
Zasady i zakres prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej

1. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stanowi wyodrębnioną część działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi i jest prowadzona z uwzględnieniem wymagań wynikających z:
1.1. merytorycznego programu działalności,
1.2. planów rzeczowo finansowych.
2. Działalność społeczną, oświatową i kulturalną prowadzi się w oparciu o roczny plan działalności Domu Kultury stanowiący element rocznego planu finansowo – gospodarczego Spółdzielni zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą ZSM.
3. Prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej wszystkich oświatowej przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych, prowadzona jest w formie kół zainteresowań, zajęć o profilu hobbistycznym, zajęć sportowych itp.
4. Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną, której szczególnymi celami i zadaniami są:
4.1. integracja mieszkańców osiedli;
4.2. aktywizacja mieszkańców osiedli poprzez: kształtowanie i rozwój zainteresowań artystycznych, kulturalnych, technicznych i sportowych, organizację czasu wolnego ( udział w imprezach);
4.3. udział dzieci i młodzieży w zajęciach świetlicowych, wypoczynku zimowym i letnim.
5. Zasadność uruchomienia określonych tematycznie kół zainteresowań i zajęć o charakterze cyklicznym w ciągu roku stwierdza Zarząd ZSM na wniosek kierownika Domu Kultury.

§ 4
Źródła finansowania działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej

Podstawowe źródła finansowania działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej to:
1. Opłaty naliczone członkom Spółdzielni w ramach opłat za używanie lokali mieszkalnych zajmowanych na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu według stawki uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Odpłatność właścicieli lokali lub osób ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu niebędących członkami Spółdzielni, w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni.
3. Wpłaty podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji z tytułu współudziału w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach – jako częściowy zwrot poniesionych kosztów.
4. Dobrowolne wpłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną dokonywane przez członków Spółdzielni, instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
5. Wpływy z tytułu częściowo odpłatnych form działalności organizowanej przez Dom Kultury.
6. Wpływy z odpłatnego korzystania z wyposażenia i pomieszczeń.
7. Środki z innych źródeł.

§ 5
Wydatkowanie środków gromadzonych na finansowanie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz zasady gospodarowania


1. Ze środków zgromadzonych na działalność społeczną, oświatową i kulturalną pokrywane są wydatki rzeczowe i osobowe związane z działalnością programową oraz utrzymaniem Domu Kultury.
2. Koszty rzeczowe obejmują w szczególności;
2.1. koszty działalności programowej w tym między innymi zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach i kółkach zainteresowań oraz sprzętu do prowadzenia zajęć programowych;
2.2. koszty organizowania nie obozowych akcji letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży;
2.3. koszty zakupu materiałów biurowych i dekoracyjnych do prowadzenia zajęć w pracowniach i kółkach zainteresowań;
2.4. różne formy popularyzacji i prezentacji dorobku działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
2.5. koszty remontów i konserwacji sprzętu;
2.6. koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń przeznaczonych na działalność społeczną, oświatową i kulturalną: koszty remontów, konserwacji i eksploatacji;
2.7. inne wydatki niezbędne do funkcjonowania działalności.
3. Koszty osobowe obejmują w szczególności:
3.1. koszty osobowe pracowników zatrudnionych w Domu Kultury;
3.2. koszty wynagrodzeń instruktorów prowadzących zajęcia w sekcjach.
4. Podstawą działalności jest roczny program działalności z harmonogramem imprez i wstępnym preliminarzem potrzeb finansowych oraz plan finansowy opracowane przez Kierownika Domu Kultury, zaopiniowane przez Zarząd, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
5. Ewidencję księgową działalności prowadzi się odrębnie jako działalność społeczna, oświatowa i kulturalna wykazując wynik z działalności na koniec roku obrachunkowego.
6. Szczegółowa ewidencja księgowa kosztów i przychodów prowadzona jest zgodnie z zakładowym planem kont, której układ rodzajowy kosztów odpowiada strukturze rocznego planu działalności.
7. Przychody inne niż opłaty na pokrycie kosztów działalności podlegają odrębnej ewidencji.
8. Wpływy z odpłatnych form działalności, jak również korzystania z wyposażenia Domu Kultury są dokumentowane drukami ścisłego zarachowania. Z organizowanych imprez, każdorazowo sporządzane jest rozliczenie przychodów i kosztów wg ustalonego przez Zarząd Spółdzielni wzoru.
9. Zasady i wysokość odpłatności za korzystanie z pomieszczeń Domu Kultury i jego wyposażenia oraz częściowej odpłatności jako zwrot części poniesionych kosztów dofinansowania do organizowanych imprez na wniosek Kierownika Domu Kultury zatwierdza Zarząd Spółdzielni.
10. Za majątek Domu Kultury, jego gospodarkę finansową i realizację planów odpowiada merytorycznie, funkcjonalnie i materialnie kierownik Domu Kultury.
11. Bieżącą kontrolę nad przychodami i wydatkami sprawuje Kierownik Domu Kultury, raz na kwartał dokonuje szczegółowej analizy realizacji planu działalności przedstawiając jej wyniki Zarządowi Spółdzielni. Ocena półroczna przedstawiana jest Radzie Nadzorczej.
12. Różnica między kosztami a przychodami z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej działalności w roku następnym.

§ 6
Uprawnienia i obowiązki uczestników Domu Kultury


Uczestnik ma prawo do:
1. Przebywania na terenie Domu Kultury w dniach i godzinach wyznaczonych na realizację koła zainteresowań do którego należy.
2. Brania czynnego udziału w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury.
3. Zgłaszania wniosków w sprawach związanych z tą działalnością.
4. Wnioskowania o wprowadzanie nowych form zajęć lub rozwiązań organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Domu Kultury.
5. Reprezentowania Domu Kultury w konkursach, imprezach i zawodach.

Uczestnik ma obowiązek:
1. Przestrzeganie postanowień porządkowych obowiązujących w Domu Kultury.
2. Przestrzegania norm wynikających z zasad współżycia społecznego i obowiązującego prawa.
3. Dbania o stan techniczny powierzonego mienia i wyposażenia Domu Kultury.
4. Całkowitej naprawy wyrządzonej szkody (wpłata ekwiwalentu finansowego, naprawa lub odkupienie sprzętu o tym samym standardzie).

§ 7
Dom Kultury prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami i zarządzeniami wewnętrznymi Spółdzielni.

§ 8
Postanowienia końcowe


1. Członek Spółdzielni jest obowiązany uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Użytkownicy lokali niebędący członkami Spółdzielni, po wniesieniu opłaty za korzystanie z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, uprawnione są do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Domu Kultury wraz z zamieszkującymi z nim członkami rodziny.
3. Od użytkowników lokali niebędących członkami Spółdzielni, o których mowa w ust. 2, Spółdzielnia pobiera miesięczne opłaty za korzystanie z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

§ 9
Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 33/2009 z dnia 10.12.2009r. i obowiązuje od dnia 01.01.2010r.
Traci moc Regulamin zatwierdzony w dniu 21.10.2008r. Uchwałą Nr 19/2008r.
Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE