Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

R E G U L A M I N
rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz zasad ustalania
rozliczeń zużytej wody w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rozdział l. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm. )
2. Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm. ) - art. 6 i art. 8
3. Statut Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze - § 87.

Rozdział II. Postanowienia ogólne
1.
Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów wody dla nieruchomości wyposażonych w instalację wodno - kanalizacyjną.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) „Spółdzielni" - rozumie się przez to Zielonogórską Spółdzielnię Mieszkaniową w Zielonej Górze,
b) „użytkowniku" - rozumie się przez to osobę posiadającą tytuł prawny do danego lokalu lub osobę faktycznie korzystającą z lokalu,
c) „odczyty wskazań wodomierzy" - rozumie się przez to sumę odczytów wskazań wodomierzy wody zimnej oraz wodomierzy wody ciepłej, z wyłączeniem wskazań wodomierza głównego,
d) „koszcie uzupełniającym” - rozumie się przez to koszt podlegający rozliczeniu na użytkowników poszczególnych lokali w budynku zgodnie z art.26 ust.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków a wynikający z różnicy wskazań wodomierzy indywidualnych a wskazaniem wodomierza głównego, z którego Spółdzielnia rozlicza się za pobór wody z dostawcą.
3. Za lokal wyposażony w wodomierze uznaje się lokal, w którym zamontowane są przyrządy pomiarowe w rozumieniu Ustawy z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz.2441 z późn. zm. ), posiadające:
a) ważną legalizację Głównego Urzędu Miar - okres ważności wynosi zarówno dla wodomierzy wody zimnej jak i ciepłej 5 lat,
b) nie naruszoną plombę na połączeniu śrubunkowym wodomierza z przyłączem wodnym, zabezpieczającą przed nieuprawnionym zdjęciem przyrządu lub nielegalnym rozszczelnieniem połączenia.
4. Użytkownik lokalu jest obowiązany udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.
5. Rozliczenie za zużytą w poszczególnych nieruchomościach wodę między dostawcą a Spółdzielnią jako odbiorcą dokonuje się według wskazań wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach wody do budynków.
6. Przez cenę wody rozumie się koszt dostawy 1 m3 wody i odprowadzenia ścieków ustalony na podstawie faktur zakupu.
7. W przypadku zmiany ceny zakupu wody dokonuje się dodatkowych odczytów wodomierzy na koniec miesiąca przed planowaną zmianą ceny urzędowej.

Rozdział III. Zasady odczytów wskazań wodomierzy w lokalach
1. Informację o terminach odczytów wskazań wodomierzy indywidualnych wywiesza się w gablotach znajdujących się na klatkach schodowych, co najmniej 7 dni przed odczytem.
2. Odczyty wskazań wodomierzy w lokalach dokonuje się na koniec każdego kwartału przez upoważnione przez Spółdzielnię osoby.
3. Wynik wskazań wodomierzy w przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych może być zgłoszony przez użytkownika w formie pisemnej lub telefonicznej, nie później niż 10 dni od daty wykonywanych odczytów w danym budynku. Informacja winna zawierać:
a) numer wodomierza,
b) lokalizację wodomierza,
c) wynik odczytów z jednym znakiem po przecinku,
d) czytelny podpis użytkownika lokalu( w przypadku formy pisemnej),
e) datę odczytu.
4. Użytkownik lokalu potwierdza pisemnie stan wskazań wodomierzy.
5. Rozliczenie zużycia wody dla każdego budynku musi być dokonane w ciągu dwóch miesięcy od odczytu.
6. Nie można dokonywać korekty zużycia wody w poszczególnych lokalach po rozliczeniu zużycia wody według wskazań wodomierzy za dany okres. Korekty uwzględnione zostaną w następnym rozliczeniu zużycia wody.
7. Zarząd Spółdzielni może zarządzić niezapowiedziane odczyty i kontrole wodomierzy.

Rozdział IV. Zasady rozliczania kosztów dostawy wody
1.
Rozliczenie kosztów wody poszczególnych budynków ustala się według zasad:
1) lokale mieszkalne opomiarowane (indywidualne rozliczenie użytkownika lokalu) - koszt zużycia wody ustalony na podstawie odczytów wskazań wodomierzy indywidualnych plus koszt uzupełniający,
2) lokale mieszkalne nieopomiarowane (indywidualne rozliczenie użytkownika lokalu) - koszt zużycia wody ustalony na podstawie normy zużycia (ryczałtu) plus koszt uzupełniający,
3) lokale użytkowe (indywidualne rozliczenie użytkownika lokalu) - koszt zużycia wody ustalony na podstawie odczytów wskazań wodomierzy indywidualnych plus koszt uzupełniający,
4) pralnie - woda do celów gospodarczych (koszty eksploatacji podstawowej) -koszt zużycia wody ustalony na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych plus koszt uzupełniający ,
5) pralnie - woda do celów indywidualnych użytkowników (indywidualne rozliczenie konsumenta wody) - koszt zużycia wody ustalony na podstawie odczytów wodomierzy indywidualnych + koszt uzupełniający .
2. W przypadku gdy:
a) w budynku znajduje się węzeł grupowy centralnego ogrzewania, przez który zasilane są w ciepłą wodę inne budynki, wówczas rozliczenie wody z liczników głównych budynków rozprowadzających wodę zimną odbywa się indywidualnie dla każdego z nich z tym, że w budynku, w którym znajduje się węzeł centralnego ogrzewania należy odjąć od wskazań wodomierza głównego ilość wody ciepłej wynikającej z odczytu wodomierza mierzącego c.w. dla nieruchomości.
Natomiast należy również przypisać poszczególnym budynkom ilość wody ciepłej wg wskazań wodomierza przypisanego do budynku.
Do każdego budynku trzeba dodać różnicę wody między wskazaniami wodomierza głównego (mierzącego c.w.) dla nieruchomości, a sumą wskazań wodomierzy (mierzących c.w.) dla budynku proporcjonalnie do zużycia wody ciepłej w budynku,
b) budynki zasilane są w wodę z hydroforni, to różnicę między wskazaniami wodomierza znajdującego się w hydroforni a sumą wskazań wodomierzy w budynkach rozlicza się proporcjonalnie do zużycia wody w budynku.
3. Koszt uzupełniający rozliczany jest proporcjonalnie do kosztu podstawowego ustalonego na podstawie zużycia wody zarejestrowanego przez wodomierze indywidualne.
4. Na poczet kosztów dostawy wody użytkownicy lokali wnoszą opłaty w formie zaliczek miesięcznych podlegających kwartalnemu rozliczeniu.
5. Wysokość zaliczki miesięcznej ustala się indywidualnie dla każdego lokalu z podziałem na:
1. zaliczkę podstawową - obliczoną jako iloczyn miesięcznej normy zużycia wody w m3 ustalonej dla lokalu na podstawie roku ubiegłego oraz aktualnej ceny zakupu wody. Wysokość miesięcznej normy zużycia wody aktualizowana jest raz w roku.
2. zaliczkę uzupełniającą - obliczoną na podstawie wyniku za ubiegły okres rozliczeniowy wg zasady określonej w rozdz. IV pkt.3
6. Zasady ustalania norm zużycia wody stanowiącego podstawę rozliczenia w szczególnych przypadkach:
l. W przypadku niezawinionego przez użytkownika uszkodzenia wodomierza (np. „stojący") norma zużycia wody dla lokalu wynosi:
a. w budynkach wyposażonych w instalację wody zimnej 6/30 m3 za każdy dzień niesprawności wodomierza na osobę zamieszkałą:
       6
      — m3 x liczba dni x liczba osób 
     30
b. w budynkach wyposażonych w instalację wody zimnej i ciepłej 8/30 m3 za każdy dzień niesprawności wodomierza na osobę zamieszkałą:
      8
     — m3 x liczba dni x liczba osób
     30
1. Dzień niesprawności wodomierza liczy się od dnia ostatniego odczytu sprawnego wodomierza. Jednocześnie zobowiązuje się użytkowników lokali do niezwłocznego zgłoszenia usterki do Administracji Osiedla oraz udostępnienia lokalu w ciągu 3 dni od momentu stwierdzenia usterki w celu wymiany lub naprawy wodomierza.
2. W dniu wymiany uszkodzonego wodomierza dokonuje się odczytu pozostałych wodomierzy. Zużycie zarejestrowane na tych wodomierzach pomiędzy ostatnim odczytem, a odczytem w dniu wymiany nie podlega rozliczeniu, ze względu na zastosowanie normy zużycia za czas postoju wodomierza.
3. Za okres rozliczeniowy, w którym doszło do zatrzymania pracy lub uszkodzenia wodomierza norma zużycia wody dla uszkodzonego wodomierza zostanie ustalona na podstawie zużycia z poprzedniego okresu (kwartału).
II. Norma zużycia wody w przypadku nie udostępnienia mieszkania do odczytu wynosi:
1) w przypadku nie udostępnienia mieszkania do odczytu lokal zostanie rozliczony według normy równej zaliczce określonej na podstawie Rozdziału IV, punkt 5.1.,
2) gdy w następnym okresie rozliczeniowym odczyt zostanie dokonany, rozliczenie nastąpi za dwa okresy rozliczeniowe (poprzedni i bieżący) według wskazań wodomierzy,
3) nie udostępnienie mieszkania do odczytu przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe jest podstawą do przyznania statusu lokalu nieopomiarowanego.
III. W przypadku:
1) braku wodomierzy w lokalu,
2) stwierdzenia zamierzonego działania użytkownika w celu zafałszowania wskazań wodomierza,
3) uszkodzenia plomby montażowej założonej przez Spółdzielnię na połączeniu wodomierza z przyłączem wody,
norma zużycia wody dla lokali mieszkalnych z centralną ciepłą wodą wynosi - 8 m3/osobę zamieszkałą/m-c, (w tym 4 m3 za podgrzanie wody), natomiast dla lokali mieszkalnych bez centralnej ciepłej wody - 6 m3/osobę zamieszkałą/m-c. Norma zużycia wody dla lokali użytkowych zostanie ustalona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz.70).
7. Na pisemny wniosek większości użytkowników lokali (50%+1) w budynku, Zarząd Sp-ni może rozliczać koszt uzupełniający w inny sposób wskazany przez użytkowników.
8. Użytkownicy lokali na indywidualny pisemny wniosek otrzymują rozliczenie kosztu uzupełniającego.

Rozdział V. Zasady rozliczania różnicy na wodzie powstałej w lokalach między rzeczywistymi kosztami a wpłaconymi zaliczkami
1.
Różnica powstała między faktycznie poniesionymi kosztami przypadającymi na lokal a opłatami wniesionymi przez użytkownika lokalu w formie miesięcznych zaliczek regulowana jest w sposób następujący:
a) niedopłatę użytkownik lokalu wnosi przy uiszczaniu opłaty miesięcznej za używanie lokalu, w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia. W uzasadnionych przypadkach na wniosek użytkownika lokalu, Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na wniesienie niedopłaty za wodę w ratach,
b) nadpłatę zalicza się na poczet najbliższych wymaganych opłat miesięcznych za używanie lokalu lub na pisemny wniosek użytkownika lokalu może być dokonany jej zwrot z zastrzeżeniem pkt c),
c) w przypadku użytkowników lokali zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na zmniejszenie zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu.
2. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki.

Rozdział VI. Zasady postępowania w przypadku nie przestrzegania regulaminu
1.
Opłaty na pokrycie kosztów wody nie obejmują kosztów jej podgrzania. Koszt ten jest określany i rozliczany na podstawie regulaminu rozliczania energii cieplnej.
2. Zaległości w opłatach przekraczające 3 miesiące (po wcześniejszym wezwaniu o zapłatę) spowoduje odcięcie dopływu ciepłej wody, a osoby korzystające z lokalu zobowiązane są udostępnić lokal, aby umożliwić wykonanie decyzji Zarządu w tym zakresie.
3. Nie udostępnienie lokalu, o którym mowa w pkt 2 spowoduje wystąpienie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego celem przymusowego wejścia do lokalu i wykonanie decyzji Zarządu Spółdzielni.
4. W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody z pominięciem wodomierza, jego celowego uszkodzenia, zerwania plomby lub innego niedozwolonego działania - Zarząd Spółdzielni upoważniony jest do obciążenia użytkownika lokalu kosztami wynikającymi z różnicy między wskazaniem wodomierzy głównych a sumą wskazań odczytów wodomierzy w lokalach za okres rozliczeniowy ( kwartał), w którym stwierdzono nielegalny pobór wody. Nie zwalnia to z obowiązku wnoszenia opłat za wodę według zasad określonych w Rozdziale IV pkt 4 oraz pokrycia kosztów naprawy szkód spowodowanych działaniem użytkownika.
5. Fakt stwierdzenia nielegalnego poboru wody, o którym mowa w pkt 4 traktowany jest jak kradzież wody przez użytkownika lokalu i obowiązuje Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia popełnienia przestępstwa organom ścigania.

Rozdział VII. Reklamacja wskazań wodomierza
1. Zgłoszona przez użytkownika lokalu reklamacja wskazań wodomierza, który nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzenia ani nie uległ zablokowaniu, podlega wstępnej weryfikacji przez służby techniczne Spółdzielni.
2. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o dokonanie ekspertyzy wodomierza.
3. Na okres sprawdzania wodomierza montowany jest nowy wodomierz.
Zdemontowany wodomierz poddany zostanie ekspertyzie przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu Miar.
4. Uznanie reklamacji za uzasadnioną zwalnia użytkownika z opłaty za usługę sprawdzania wodomierza.
5. W przypadku, gdy zarzuty nie zostaną potwierdzone i wodomierz zostanie uznany za prawidłowo działający, Spółdzielnia obciąży użytkownika kosztami poniesionymi w związku z badaniem przyrządu, a w szczególności wymianą wodomierza, kosztami ekspertyzy i ponowną wymianą wodomierza.

Rozdział VIII. Obowiązki Spółdzielni
1. Do obowiązków Spółdzielni należy legalizacja wodomierzy, o której mowa w Rozdz. II pkt 3, jak również:
a) obsługa zainstalowanych w lokalach wodomierzy w okresie między montażem a wymianą przeprowadzoną na podstawie zgłoszenia awarii, reklamacji użytkownika, zgłoszenia osoby dokonującej odczytu wskazań itp.,
b) prowadzenie centralnej ewidencji wodomierzy i plomb oraz terminów ich legalizacji,
c) obsługa reklamacyjna wodomierzy w zakresie wstępnej weryfikacji wskazań oraz doprowadzenie do badania przez upoważnioną instytucję zewnętrzną ( Obwodowy Urząd Miar),
d) obsługa legalizacyjna począwszy od powiadomienia użytkownika o terminie utraty ważności cechy legalizacyjnej i proponowanym przez Spółdzielnię terminie wymiany wodomierza, aż do wykonania,
e) sporządzenie protokołu montażowego w 2 egzemplarzach w przypadku każdej wymiany wodomierza w lokalu, przy czym kopię protokołu zatrzymuje użytkownik,
f) każdorazowe oplombowanie wodomierzy w przypadku wykonania przez Spółdzielnię robót, które wymagały zerwania plomb,
g) każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków,
h) zorganizowanie odczytów, o których mowa w Rozdz. III. oraz okresowego rozliczenia zużycia wody.

Rozdział IX. Obowiązki użytkownika lokalu
1.
Użytkownik lokalu nie może dokonywać:
a) montażu ani wymiany wodomierza we własnym zakresie bez względu na okoliczności,
b) zmiany usytuowania wodomierza bez wiedzy Spółdzielni, nawet jeżeli nie prowadzi to do uszkodzenia plomb montażowych.
2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:
a) zachowania oplombowania wodomierza w stanie nienaruszonym przez cały okres jego eksploatacji - za zerwanie plomby z przyczyn niezależnych od Spółdzielni odpowiada użytkownik lokalu,
b) umożliwienia swobodnego dostępu do miejsca zabudowania wodomierza,
c) niezwłocznego zgłoszenia, pisemnie lub osobiście zauważonych przypadków uszkodzenia wodomierza do Administracji Osiedla,
d) umożliwienia na żądanie Spółdzielni dokonania odczytów kontrolnych, legalizacji wodomierzy, konserwacji i ich wymiany,
e) udostępnienia lokalu na żądanie Spółdzielni celem wykonania odcięcia dopływu ciepłej wody.
3. Użytkownik lokalu nie wyposażonego w indywidualne wodomierze, zobowiązany jest wnosić opłaty za wodę w wysokości ustalonej zgodnie z określeniem zawartym w Rozdz. IV pkt 4.


Rozdział X. Postanowienia końcowe
1.
W przypadku zmiany użytkownika lokalu w ciągu okresu rozliczeniowego dla budynku, użytkownicy poprzedni i obecni, uzgadniają pomiędzy sobą sprawy związane z rozliczeniem zimnej wody, natomiast koszty związane z rozliczeniem końcowym budynku ponosi aktualny użytkownik lokalu.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Zarząd Spółdzielni.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 19/2007 z dnia 27.03.2007r. i obowiązuje od dnia 01.01.2007r.

Traci moc regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 60/2005 z dnia 22.11.2005r.zamieściła: Elżbieta Florczak

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE