Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ANEKS NR 1/2008 DO REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY

Aneks Nr 1/2008
z dnia 25.11.2008r.
Do „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków
oraz zasad ustalania rozliczeń zużytej wody w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”
z dnia 27.03.2007r
.

W Regulaminie jak wyżej wprowadza się następujące zmiany:

§ 1
W Rozdziale IV. Zasady rozliczania
kosztów dostawy wody

Pkt 6 II 1) otrzymuje brzmienie:
1) „w przypadku nie udostępnienia mieszkania do odczytu lokal zostanie rozliczony według normy równej zaliczce podstawowej obliczonej jako iloczyn miesięcznej normy zużycia wody w m3 ustalonej dla lokalu na podstawie średniego zużycia poprzedniego kwartału oraz aktualnej ceny zakupu wody”.

§ 2
Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem 01.12.2008r.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE