Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ANEKS DO REGULAMINU GOSPODARKI FINANSOWEJ

Aneks nr 1/2010
z dnia 27.04.2010r.
do „Regulaminu gospodarki finansowej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”
z dnia 10.12.2009r.


W Regulaminie jak wyżej wprowadza się następujące zmiany:

§ 1
W Rozdziale III. Rzeczowy majątek trwały Spółdzielni dodaje się pkt 10 o brzmieniu:

„Dochód ze sprzedaży majątku Spółdzielni pochodzący ze sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami stanowi przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
O sposobie wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących majątek Spółdzielni decyduje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu.”

§ 2
Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od 01.01.2010r.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE