Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

AKTUALNOŚCI

Badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze
działając z upoważnienia Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu ofertowym na badanie sprawozdania finansowego za 2020r. i 2021r.

w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Morelowej 34 w Zielonej Górze

Szczegółowe warunki dotyczące oferentów:

I. Oferta powinna zawierać w szczególności:

  1. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności, informację o firmie i jej kierownictwie wraz z charakterystyką prawną oferenta potwierdzoną wyciągiem z rejestru sądowego.
  2. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC działalności gospodarczej oferenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  3. Cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenia sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego.
  4. Listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badania sprawozdania finansowego.
  5. Kserokopię zaświadczenia o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

II. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania:

  1. Wstępnego za 2020 r. – udział w inwentaryzacji w terminach: od 16.11.2020r. do 27.11.2020r. i  31.12.2020r.
  2. Podstawowego za 2020 r. wraz z przedłożeniem sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego – w terminie od 01.03.2021r. do 31.03.2021r.
  3. Przeprowadzenie badania sprawozdania za 2021r. w zbliżonych terminach, jak w przypadku roku 2020.

III. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA BILANSOWA – nie otwierać” należy składać w terminie do 19 października 2020r. do godz. 1600 w siedzibie Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze ul. Morelowa 34, I piętro pokój nr 21 (biuro podawcze), bądź pocztą na adres : Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zielonej Górze ul. Morelowa 34,  65-434 Zielona Góra.

IV. Rada Nadzorcza Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru  oferenta lub unieważnienia zaproszenia do składania ofert bez podania przyczyn i ponoszenia   jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.

Klauzula informacyjna

Prosimy o nadesłanie podpisanej Klauzuli informacyjnej wraz z ofertą.

 

 

 

 

 

 

 


05.10.2020
zamieściła: Elżbieta Florczak


‹  powrót  

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY