Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

AKTUALNOŚCI

Informacja

Uchwała Nr 7 /2020

Zarządu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze

z dnia 6 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 36 §9 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze w związku z art.15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dodającego m.in. do art.36 - §9 do §13 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni zarządza głosowanie na piśmie w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na warunkach określonych w niniejszej uchwale:

§ 1

Uchwały objęte Zarządzeniem głosowania na piśmie w drodze indywidualnego zbierania głosów:

1. Uchwała nr …/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r. – załącznik Nr 1.

2. Uchwała nr …/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. – załącznik Nr 2.

3. Uchwała nr …/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 r. – załącznik Nr 3.

4. Uchwała nr …/2020 w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 r. Prezesowi Zarządu Dariuszowi Maćkowiakowi – załącznik Nr 4.

5. Uchwała nr … /2020 w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 r. Zastępcy Prezesa do spraw Techniczno – Eksploatacyjnych Tomaszowi Kasprzyszakowi – załącznik Nr 5.

6. Uchwała nr …/2020 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – załącznik Nr 6.
7. Uchwała nr …/2020 w sprawie podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2019 r. – załącznik Nr 7.
8. Uchwała nr …/2020 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego przy ul. Lisiej 39/3 w Zielonej Górze – załącznik Nr 8.

§ 2

1. O zarządzeniu głosowania informuje się członków Spółdzielni na piśmie.

Powyższa informacja stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały, którą przekazuje się członkom Spółdzielni za pomocą indywidualnych oddawczych skrzynek pocztowych oraz publikuje na stronie internetowej ZSM w terminie od dnia 28 lipca 2020 r.

2. W dniu 24 lipca 2020 r. na tablicach ogłoszeń w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni i na stronie internetowej ZSM zamieszcza się Komunikat, który stanowi załącznik Nr 10 o dostarczeniu informacji o głosowaniu na piśmie, w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

3. Od dnia 28 lipca 2020 r. Spółdzielnia wykłada do wglądu uchwały wymienione w § 1 niniejszej uchwały w siedzibie:

-        Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Morelowa 34 w Zielonej Górze,

-        Administracji Osiedla „Morelowe”, ul. Morelowa 23 w Zielonej Górze,

-        Administracji Osiedla „Piastowskie”, ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 5A w Zielonej Górze,

-        Administracji Osiedla „Słoneczne”, ul. Powstańców Warszawy 8A w Zielonej Górze,

-        Administracji Osiedla „Łużyckie”, ul. Krośnieńska 17C w Zielonej Górze,

-        Administracji Osiedla „Przyjaźni”, ul. Francuska 12 w Zielonej Górze

w godzinach pracy Spółdzielni, tj.: poniedziałek godz. 7:00 – 16:00; wtorek – czwartek godz. 7:00 – 15:00; piątek godz. 7:00 – 14:00.

4. Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami osobiście w wydzielonym pomieszczeniu biurowym w siedzibie Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w Administracjach Osiedli. Z uwagi na stan epidemii udostępnienie dokumentów odbywać się będzie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym (posiadanie indywidualnych środków ochrony ust i nosa, założenie jednorazowych rękawiczek lub zdezynfekowanie rąk) po telefonicznym lub e-mailowym umówieniu się, co do terminu (numer tel. 68 454 69 22, 68 454 69 04, e-mail: zsm@zielonogorska-sm.pl).

Dodatkowo uchwały, o których mowa w § 1 publikuje się na stronie internetowej Spółdzielni www.zielonogorska-sm.pl

§ 3

1. Głosowanie członków Spółdzielni nad uchwałami odbywa się w sposób jawny w dniu 26 sierpnia 2020 r. w godz. 8:00 – 18:00 za pośrednictwem imiennej karty do głosowania według wzoru określonego w załączniku Nr 11 we wskazanych w ust. 5 miejscach z podziałem administracyjnym na osiedla z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Członkowie Spółdzielni biorący udział w głosowaniu powinni posiadać indywidualne środki ochrony ust i nosa, założyć jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekować ręce przy wejściu do lokalu, w miarę możliwości posiadać własny długopis, zachować odstęp podczas odbierania karty do głosowania.

2. W celu przeprowadzenia głosowania Rada Nadzorcza powołuje dwuosobowe Komisje skrutacyjne spośród członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli z podziałem na osiedla:

-       Komisja skrutacyjna Osiedle „Morelowe”,

-       Komisja skrutacyjna Osiedle „Piastowskie”,

-       Komisja skrutacyjna Osiedle „Słoneczne”,

-       Komisja skrutacyjna Osiedle „Łużyckie”,

-       Komisja skrutacyjna Osiedle „Przyjaźni”.

3. Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

4. Członkowie Komisji skrutacyjnej zostaną wyposażeni w maseczki, przyłbice oraz rękawiczki. Stanowiska pracy poszczególnych członków Komisji będą rozmieszczone z zachowaniem między nimi, co najmniej 1,5 m odległości.

5. Karty do głosowania wydaje Komisja skrutacyjna w dniu, miejscu i czasie  przeprowadzenia głosowania, za okazaniem dokumentu tożsamości, tj.:

- Komisja skrutacyjna Osiedle „Morelowe” - ul. Morelowa 23 w Zielonej Górze – siedziba Administracji Osiedla „Morelowe”;
- Komisja skrutacyjna Osiedle „Piastowskie” – ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 5A w Zielonej Górze – siedziba Administracji Osiedla „Piastowskie;
- Komisja skrutacyjna Osiedle „Słoneczne” – ul. Powstańców Warszawy 8A w Zielonej Górze – siedziba Administracji Osiedla „Słoneczne”;
- Komisja skrutacyjna Osiedle „Łużyckie” – ul. Krośnieńska 17C w Zielonej Górze – siedziba Administracji Osiedla „Łużyckie”;
- Komisja skrutacyjna Osiedle „Przyjaźni” – ul. Francuska 12 w Zielonej Górze – siedziba Administracji Osiedla „Przyjaźni”.

6. Do zadań Komisji skrutacyjnej w szczególności należy:

1) wydawanie Kart do głosowania na podstawie listy członków uprawnionych do głosowania na dzień przeprowadzenia głosowania,

2) po zakończeniu głosowania, sporządzenie protokołu z podaniem wyników głosowania i przekazanie go Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

1. Zarząd Spółdzielni w terminie 7 dni od dnia zakończenia głosowania na podstawie protokołów Komisji skrutacyjnych stwierdza, czy doszło do podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie w drodze indywidualnego zbierania głosów na piśmie.

W posiedzeniu Zarządu udział biorą przewodniczący i sekretarze poszczególnych Komisji skrutacyjnych.

2. Przewodniczący i sekretarz poszczególnych Komisji skrutacyjnych podpisują wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia z określeniem wyników głosowania.

3. Informacja o podjętych uchwałach będzie opublikowana na stronie internetowej Spółdzielni. Pełna treść uchwał zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni w części dostępnej dla członków ZSM po zalogowaniu do systemu.

4. Dokumenty związane z przeprowadzonym głosowaniem na piśmie w drodze indywidualnego zbierania głosów podlegają zarchiwizowaniu i są przechowywane wraz z dokumentacją Walnego Zgromadzenia z takim samym okresem przechowywania.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2020 r.

Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


28.07.2020
zamieściła: Elżbieta Florczak


‹  powrót  

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY