Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ODRĘBNA WŁASNOŚĆ

W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie z dniem 31.07.2007r. Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że członkowie Spółdzielni, którzy posiadają spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania mogą ubiegać się o przeniesienie własności lokalu.
Warunkiem zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu jest:
- spłata nominalnej kwoty umorzenia dotacji w części przypadającej na lokal uzyskanej ze środków publicznych, która podlegała odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa,
- spłata zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego.

Ponadto członkowie Spółdzielni muszą mieć uregulowany stan prawny do mieszkania. Dotyczy to w szczególności spadku, bądź spraw związanych z podziałem prawa do mieszkania po rozwodzie .

Przed podpisaniem aktu notarialnego Członek Spółdzielni jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o przeniesienie własności lokalu w wysokości 150,00 zł (zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej) , które obejmują :
- opracowanie dokumentacji przez rzeczoznawcę majątkowego (szkic lokalu, rzut piętra, wyrys dot. nieruchomości),
- przygotowanie danych z ewidencji gruntów przez geodetę,
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- koszty urządzenia nowej Księgi wieczystej wyodrębnionej nieruchomości.

Jeżeli Członek Spółdzielni nie chce skorzystać z naszego pośrednictwa, może skompletować dokumenty we własnym zakresie, dostarczyć do wybranej Kancelarii Notarialnej, a następnie powiadomić o tym fakcie Spółdzielnię.
Opłaty z tytułu kosztów notarialnych i sądowych Członek Spółdzielni dokonuje w Kancelarii Notarialnej.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY