Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

PRZETARGI NA ROBOTY

Wybór ofert

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Morelowa 34 w Zielonej Górze

o g ł a s z a

wybór ofert na wykonanie niżej wymienionych robót :

 

 

Poz. Adres Zakres robót Wadium Termin realizacji zadania:
OSIEDLE "MORELOWE"
1 Stefana Batorego 61 ABC Malowanie klatek schodowych 5.000 zł Termin realizacji
określi umowa
OSIEDLE "PIASTOWSKIE"
2 Św. Cyryla i Metodego 7 Wykonanie miejsc parkingowych 5.000 zł Termin realizacji
określi umowa
OSIEDLE "PRZYJAŹNI"
3 Węgierska 1-7 Wykonanie nawodnionej instalacji
przeciwpożarowej w kl. 1-3
8.000 zł Termin realizacji
określi umowa
4 Słowacka 6-8-10 Malowanie ścian elewacji zewnętrznej III etap 5.000 zł Termin realizacji
określi umowa
5 Stefana Wyszyńskiego 30-32 Malowanie ścian elewacji zewnętrznej II etap 5.000 zł Termin realizacji
określi umowa
6 Węgierska 20-22 Wykonanie balustrad balkonowych 5.000 zł Termin realizacji
określi umowa
7 Francuska 1-7 Wykonanie balustrad balkonowych 5.000 zł Termin realizacji
określi umowa
8 Francuska 9-15 Wymiana balustrad balkonowych 5.000 zł Termin realizacji
określi umowa
9 Francuska 38-50 Remont drogi wewnętrznej
wraz z chodnikiem
8.000 zł Termin realizacji
określi umowa

Przedmiary robót oraz druki, na których należy składać oferty są do pobrania osobiście w Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 4 i 5.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Henryk Jacewicz   tel. (68) 454 69 33,

Jacek Świderski    tel. (68) 454 69 34,

Artur Suchocki      tel. (68) 454 69 78,

Dariusz Dowhań   tel. (68) 454 69 58.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym, pokój nr 21, (I piętro) na każde zadanie osobno z dopiskiem na kopercie, którego zadania dotyczy.

Termin składania ofert do: 26.02.2018 r. (do godz. 1400).

Warunkiem rozpatrywania ofert jest wpłata wadium (osobno na każde z zadań).

Wadium należy wpłacać na konto nr 08 1160 2202 0000 0000 6021 8551.

Kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami w celu zawarcia umowy, prawo do swobodnego wyboru ofert, nie przyjęcia ofert bez podania przyczyny, a także unieważnienia przetargu.

Zwrot wadium wyłonionemu przez Zarząd wykonawcy nastąpi po podpisaniu umowy.

W przypadku ofert odrzuconych wniesione przez oferentów wadium zostanie im niezwłocznie zwrócone.

 

 


12.02.2018
zamieściła: Elżbieta Florczak


‹  powrót  

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY