Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

UCHWAŁA NR 53/2007

Uchwała Nr 53 /2007
Rady Nadzorczej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Zielonej Górze z dnia 11.12.2007r.
w sprawie opłaty za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeniesienia spółdzielczego prawa do lokalu na odrębną własność


§ 1
Rada Nadzorcza zatwierdza opłatę w wysokości 150,00zł, za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeniesienia własności lokali, którą zobowiązane są uiszczać osoby wnioskujące o zmianę tytułu prawnego do lokali na odrębną własność.
Opłata 150,00zł obejmuje koszty: wykonania szkicu lokalu wraz z charakterystyką w wysokości 120,00zł oraz odpisu z Księgi Wieczystej w wysokości 30,00zł i stanowi zaliczkę do rozliczenia po zakończeniu wyodrębnienia lokali w danej nieruchomości.

§ 2
Koszty przygotowania danych z ewidencji gruntów ( opis i mapka nieruchomości), opłata za urządzenie nowej Księgi Wieczystej oraz pozostałe koszty przygotowania dokumentacji w celu przeniesienia spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność będą obciążały koszty eksploatacji podstawowej osób wyodrębniających się.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.08.2007r.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Sp-ni.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE