Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ V. ZASADY USTALANIA KOLEJNOŚCI POTRZEB LOKALOWYCH CZŁONKÓW

A. Zasady ustalania kolejności zaspokajania potrzeb lokalowych członków

§ 47

1. Członek ma prawo do podpisania umowy o budowę lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię, o ile w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o budowę lokalu.
2. Po wyczerpaniu ofert o możliwości zawarcia umów, o których mowa w ust. 1 przez członków, Spółdzielnia przedstawia te oferty innym osobom. Przyjęcie tych osób w poczet członków następuje w kolejności daty złożenia wniosków przez te osoby.

§ 48

1. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny w sensie prawnym może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni na warunkach prawa odrębnej własności zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Do lokalu określonego w ust. 1 Spółdzielnia ustanawia odrębną własność lokalu po przeprowadzeniu przetargu. Zasady i tryb przeprowadzania przetargu oraz informowania członków w tym zakresie określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 49

Tryb przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY