Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ V. ZAMIANA LOKALI

B. Zamiana lokali

§ 50

1. Spółdzielnia w granicach istniejących możliwości realizuje wnioski o zamianę mieszkań na mieszkania odpowiadające potrzebom członków i ich rodzin.
2. Zamiany mieszkań dokonuje Zarząd na wniosek zainteresowanych członków, umieszczając ich na liście zamian w kolejności zgłaszanych wniosków.

§ 51

1. Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może występować w następujących formach :
1) zamiana cywilna,
2) zamiana spółdzielcza.
2. Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (domu jednorodzinnego) oraz prawie odrębnej własności lokalu. Umowa zamiany lokali między zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.
3. Zamiana spółdzielcza następuje poprzez :
1) ustanowienie prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni dotychczas zajmowanego mieszkania,
2) dokonanie, za zgodą Zarządu, zamiany dotychczas używanych mieszkań między członkami Spółdzielni, bądź między członkiem Spółdzielni i osobą zajmującą mieszkanie w budynku nie stanowiącym własności Spółdzielni.
4. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i członkiem innej spółdzielni mieszkaniowej wymaga zgody obu spółdzielni.
5. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i najemcą lokalu w budynku nie stanowiącym własności Spółdzielni wymaga zgody Spółdzielni i zgody właściciela lokalu wynajętego.
6. Spółdzielcze prawo do lokalu zwolnionego wygasa z chwilą ustanowienia prawa do lokalu zamiennego.
7. Szczegółowe zasady zamiany mieszkań określa regulamin, o którym mowa w § 49 Statutu.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY