Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ - III WPISOWE I UDZIAŁY

D. Wpisowe i udziały

§ 11

1. Wpisowe wynosi 50 zł i udział wynosi 100 zł.
2. Członek Spółdzielni obowiązany jest zadeklarować :
1) co najmniej jeden udział, gdy jest osobą fizyczną,
2) co najmniej pięćdziesiąt udziałów, gdy jest osobą prawną.
3. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Nie wpłacenie wpisowego lub udziału w tym terminie może spowodować wykreślenie z rejestru członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
4. Nie ulega zmianie wysokość udziału, gdy spółdzielcze prawo do lokalu po śmierci członka przypadło jego małżonkowi.
5. Zwrot udziału członkowskiego byłego członka nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni, w ciągu 30 dni na wskazane konto bądź adres zamieszkania.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY