Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ III. USTANIE CZŁONKOSTWA

E. Ustanie członkostwa

§ 12

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek :
1) wystąpienia członka,
2) wykluczenia członka,
3) wykreślenia członka,
4) śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania.

§ 13

1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
2. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia.
3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 14

1. Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami.
2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek :
1) świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,
2) poważnie narusza zasady współżycia społecznego lub wykracza w sposób rażący i uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
3) narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
4) uporczywie i świadomie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega z opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,
5) świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień i korzyści majątkowych.

§ 15

1. Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.
2. Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek :
1) nie wpłacił w terminie wpisowego lub udziału,
2) utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni,
3) zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa w terminie 3 miesięcy od dnia zbycia,
4) utracił na skutek wygaśnięcia spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni,
5) utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni,
6) zbył prawo odrębnej własności lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa w terminie 3 miesięcy od dnia zbycia,
7) zalega długotrwale z opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,
8) posiada prawo odrębnej własności lokalu, a w nieruchomości, w której znajduje się jego lokal na mocy art. 241 albo 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, powstała wspólnota mieszkaniowa, która podjęła uchwałę o zmianie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.

§ 16

1. Wykluczenie lub wykreślenie członka z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza przed podjęciem decyzji o wykluczeniu lub wykreśleniu powinna zapoznać się z wyjaśnieniami zainteresowanego członka, jeżeli zechce on je złożyć na piśmie lub ustnie.
3. Rada Nadzorcza zawiadamia członka o podjętej uchwale w sprawie wykreślenia albo wykluczenia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały i doręcza się członkowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu lub nie podjęcia korespondencji w terminie ma moc prawną doręczenia.
4. Wykluczony lub wykreślony członek ma prawo :
1) odwołać się do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania i jego popieranie. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem, co najmniej na trzy tygodnie przed tym terminem;
2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia z uzasadnieniem. Postanowienia § 10 ust. 7 Statutu stosuje się odpowiednio.
5. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą :
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia;
2) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia;
3) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.

§ 17

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, a gdy chodzi o osobę prawną ze skutkiem od dnia jej ustania.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY