Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1
Spółdzielnia nosi nazwę Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwana dalej Spółdzielnią.

§ 2
1. Siedzibą Spółdzielni jest Zielona Góra.
2. Spółdzielnia działa na terenie miasta Zielonej Góry.
3. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

§ 3
1. Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
2. Przedmiotem działalności spółdzielni jest:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,
3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
4) udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
5) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
6) ustanawianie na rzecz członków Spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i odrębnej własności lokalu,
7) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni oraz nieruchomościami stanowiącymi własność członków i osób niebędących członkami Spółdzielni,
71) sprawowanie Zarządu powierzonego nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni i właścicieli wyodrębnionych lokali; nieruchomość wspólną stanowią części budynku, urządzeń i gruntu, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, zgodnie z uchwałami w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach,
8) zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości,
9) prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
3. Dla realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 Spółdzielnia:
1) prowadzi działalność inwestycyjną,
2) zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni, jak również nieruchomościami stanowiącymi własność członków i osób niebędących członkami Spółdzielni,
3) może prowadzić zakłady produkcji pomocniczej - zakłady remontowo-budowlane, bądź inne zakłady usługowe dla potrzeb mieszkańców,
4) może prowadzić działalność społeczną, oświatową i kulturalną.
4. Spółdzielnia współdziała na podstawie umów z organizacjami spółdzielczymi oraz innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi. W szczególności może ona tworzyć z tymi organizacjami spółdzielnie osób prawnych i spółki prawa handlowego.
5. Spółdzielnia prowadzi samodzielnie działalność na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw oraz niniejszego Statutu.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY