Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ VI. WKŁADY BUDOWLANE

B. Wkłady budowlane

§ 58

Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany według zasad określonych w Statucie i w umowie, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 59

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Spółdzielnia ustanawia odrębną własność lokalu po przeprowadzeniu przetargu, przy czym pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, o których mowa w § 47 ust. 1 Statutu.

§ 60

Jeżeli umowa o budowę lokalu, o której mowa w § 36 Statutu, została rozwiązana przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, członek, z którym Spółdzielnia zawiera nową umowę o budowę lokalu po przeprowadzeniu przetargu według zasad określonych w § 56 i w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą, obowiązany jest wnieść wkład zgodnie z § 61 Statutu.

§ 61

Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, obowiązany jest wnieść wkład budowlany odpowiadający wartości rynkowej lokalu po przeprowadzonym przez Spółdzielnię przetargu według zasad określonych w § 56 i w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY