Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ VI. PRZEKSZTAŁCANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI

D. Przekształcanie tytułów prawnych do lokali

§ 64

1. Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jest uprawniony do żądania, by Spółdzielnia, na warunkach określonych w Statucie przeniosła na członka własność lokalu.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje członkom posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali, których koszt budowy sfinansowany został ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
3. Członek lub osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, są uprawnieni do żądania, by Spółdzielnia przeniosła na nich własność lokalu na warunkach określonych w Statucie.
4. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu, na warunkach określonych w Statucie.

§ 65

1. Wnioski członków, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wnioski osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Zarząd rozpatruje niezwłocznie z uwzględnieniem terminu określonego w § 68 Statutu. Zarząd powiadamia na piśmie wnioskodawcę o decyzji w sprawie rozpatrzenia jego wniosku o przeniesienie własności lokalu.
2. Wnioski najemców, o których mowa w § 64 ust. 4 Statutu, Zarząd rozpatruje niezwłocznie z uwzględnieniem terminu określonego w § 68 Statutu. Zarząd powiadamia na piśmie wnioskodawcę o decyzji w sprawie rozpatrzenia jego wniosku o przeniesienie własności lokalu.

§ 66

1. Spółdzielnia jest obowiązana podjąć i realizować prace przygotowawcze w zakresie niezbędnym dla zrealizowania złożonych wniosków o przeniesienie własności lokali.
2. Koszty prac przygotowawczych niezbędnych do przeniesienia własności lokali powinny być rozliczane na osoby wnioskujące przeniesienie na nich własności lokali. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 67

Osoba wnioskująca zmianę tytułu prawnego do lokalu jest obowiązana wpłacić należności warunkujące zmianę tytułu, w terminie i wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni. Termin ten i wysokość należności powinny być podane w pisemnym zawiadomieniu o wyniku rozpatrzenia wniosku o zmianę tytułu prawnego do lokalu.

§ 68

Spółdzielnia zawiera umowy, o których mowa w § 64 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 Statutu, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 69

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY