Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ VI. PONOSZENIE KOSZTÓW BUDOWY LOK. POPRZEZ CZŁONKÓW SPOŁDZIELNI

Rozdział VI. Ponoszenie kosztów budowy lokali przez członków Spółdzielni

 

§ 52

1. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy przypadających na ich lokale przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych zgodnie z zawartymi umowami.
2. Rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w ust. 1 dokonuje się w dwóch etapach :
1) wstępnie – w chwili rozpoczęcia inwestycji, na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego,
2) ostatecznie – po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię.
3. Rozliczenie kosztów danej inwestycji i ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zawierającego :
1) określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizację którego odpowiada Spółdzielnia,
2) określenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji,
3) określenie, które koszty mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczane metodami pośrednimi (np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich),
4) określenie metody rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali handlowo – usługowych i garaży, jeśli takie są wbudowane w budynku mieszkalnym,
5) określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej, a które są kalkulowane indywidualnie dla każdego mieszkania (np. wyposażenie kuchni i łazienki, podłogi),
6) dopuszczalność różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich cech funkcjonalno – użytkowych (atrakcyjność).

§ 53

1. Wstępne ustalenie kosztów budowy przypadających na poszczególne lokale, do których mają być ustanowione prawa określone w § 52 ust. 1, stanowi podstawę określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę lokalu zawieranych z członkami Spółdzielni, wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia przez członka zaliczek na poczet wymaganego wkładu.
2. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

§ 54

Jeśli wskutek niewniesienia przez członka w terminie wymaganych wpłat na wkład Spółdzielnia zaciągnęła kredyt, członek ponosi pełne ryzyko ekonomiczne związane z obsługą zadłużenia Spółdzielni z tytułu niewnoszenia przez niego wpłat na wkład.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY