Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ IX. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

Rozdział IX. Gospodarka Spółdzielni

 


§ 118
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego.

§ 119
1. Fundusze Spółdzielni stanowią :
1) fundusz udziałowy,
2) fundusz zasobowy,
3) fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
2. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe :
1) fundusz na remonty,
2) fundusz świadczeń socjalnych.

3. Inne fundusze celowe mogą być tworzone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 1  oraz ust. 3 określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

5. Stratę bilansową Spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego, a następnie z funduszu remontowego.

§ 120
1. W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości nie uregulowanych w Statucie obowiązują odpowiednie przepisy ustawy.

2. Rada Nadzorcza może określić w miarę potrzeby w regulaminach szczegółowe zasady gospodarki Spółdzielni w ramach przepisów ustawy i postanowień Statutu.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY