Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ II. CZŁONKOWIE

Rozdział II. Członkowie

 

§ 4
1. Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
3. Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
4. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z następujących wymagań :
1) małżonkom wspólnie przysługuje spóldzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu,
2) spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
3) przypadło jej, wskutek śmierci małżonka, lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,
4) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło wskutek ustania członkostwa lub po zaistnieniu przesłanek określonych w Statucie,
5) nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy zbycia, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,
6) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,
7) oczekuje ustanowienia, na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu,
5. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań :
1) oczekuje na ustanowienie na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią :
a) odrębnej własności lokalu.
2) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię.

§ 5
1. Osoby przystępujące do Spółdzielni stają się członkami Spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez Zarząd.
2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie o jaki lokal mieszkalny, czy użytkowy, ubiega się oraz dane dotyczące wkładów. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały pod warunkiem, że udziały te nie zostały przeznaczone na pokrycie strat.
3. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w Statucie oraz mając na uwadze, iż liczba członków przyjmowanych do Spółdzielni na podstawie § 4 ust. 4 pkt 7 musi odpowiadać liczbie lokali przewidzianych do budowy w wieloletnim programie inwestycyjnym Spółdzielni lub lokali z odzysku.
4. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
5. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej warunki określone w § 4 ust. 4 i 5 oraz w § 9 pkt 3, 4 i 5.
6. Decyzja o przyjęciu w poczet członków osób, o których mowa w ust. 5, powinna być podjęta w ciągu jednego miesiąca, a w pozostałych wypadkach w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O decyzji Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.
7. W razie decyzji odmownej w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.

§ 6
1. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi - ich nazwę i siedzibę), liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania.
2. Spółdzielnia przyjmuje nowych członków wprowadzając ich do rejestru, o którym mowa w ust. 1.
3. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr zadłużeń członka względem Spółdzielni, w tym z tytułu opłat związanych z lokalem.
Informacje z rejestru mogą być udostępniane:
1) na pisemny wniosek – członkowi Spółdzielni danej nieruchomości,
2) na pisemny wniosek małżonkowi członka,
3) organom Spółdzielni.
4. Szczegółowe zasady prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 4 oraz udostępniania informacji z rejestru określa uchwała Rady Nadzorczej.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY