Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ VIII. RADY OSIEDLI

D. Rady osiedli

§ 112

1. Rada Osiedla składa się z 11 – 21 członków wybranych przez poszczególne części Walnego Zgromadzenia na okres 4 lat spośród członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu w ramach podziału administracyjnego na osiedla. Jeżeli na terenie osiedla działa więcej niż jedna część Walnego Zgromadzenia, każdej części Walnego Zgromadzenia przysługuje co najmniej jeden mandat w Radzie Osiedla, przy czym liczba mandatów powinna być proporcjonalna do liczby członków wchodzących w skład tej części Walnego Zgromadzenia.

2. Liczbę członków poszczególnych Rad Osiedli i podział mandatów na poszczególne części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem § 87 ust. 3 Statutu.

3. Członek posiadający więcej niż jedno prawo do lokalu może brać udział tylko w zebraniu jednej części Walnego Zgromadzenia i według tej zasady kandydować do Rady Osiedla.

4. Kandydatem na członka Rady Osiedla może być osoba, która nie jest zatrudniona w Spółdzielni, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, nie naruszała postanowień Statutu w ciągu kolejnych 3 lat oraz posiada niezbędną wiedzę z dziedziny funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej.

§ 113 

1. Każda część Walnego Zgromadzenia wybiera Radę Osiedla w ramach podziału administracyjnego na osiedla, w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy muszą być zgłoszeni w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

2. Kandydat na członka Rady Osiedla musi być zgłoszony na piśmie i poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni posiadających prawa do lokali w ramach podziału administracyjnego na osiedla, z którego członek kandyduje do Rady Osiedla.  Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz adres, imiona i nazwiska członków zgłaszających kandydata wraz z ich podpisem. Kandydatem na członka Rady Osiedla może być osoba, która nie jest zatrudniona w Spółdzielni, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, nie naruszała postanowień Statutu w ciągu kolejnych 3 lat oraz posiada niezbędną wiedzę z dziedziny funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej.

3. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć oświadczenie zawierające jego pisemną zgodę na kandydowanie wraz z informacjami, o których mowa w ust. 2 zdanie trzecie. Zgłoszenie nie spełniające powyższych warunków skutkuje nie ujęciem osoby zgłaszanej na liście kandydatów na członków Rady Osiedla.

4. Zarząd Spółdzielni sporządza listę kandydatów do Rad Osiedli w oparciu o zgłoszenia dokonane zgodnie z ust.2   i ust. 3. Lista jest sporządzona w porządku alfabetycznym.

§ 114

1. Wybory do Rady Osiedla przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej sporządzonej dla każdej Rady Osiedla odrębnie, z podziałem na części Walnego Zgromadzenia wynikającej z podziału administracyjnego na osiedla, na której umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

2. Za osoby wybrane do poszczególnych Rad Osiedli uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów spośród ogólnej liczby członków uczestniczących  w odpowiedniej części Walnego Zgromadzenia.

3. Jeżeli w wyniku głosowania nie zostanie wybrana wymagana w Statucie ilość członków Rady Osiedla, ponieważ kandydaci na członków Rady Osiedla otrzymali taką samą ilość głosów, o wyborze w skład Rady Osiedla decyduje najniższy numer członkowski wynikający z rejestru członków prowadzonego przez Spółdzielnię.

4. Postanowienia § 92 ust. 8 Statutu stosuje się odpowiednio.

5. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla zwołuje Zarząd Spółdzielni.

§ 115

1. Mandat członka Rady Osiedla wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.

2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone na terenie działania innej części Walnego Zgromadzenia. Ponadto członek Rady Osiedla może być odwołany przez tę część Walnego Zgromadzenia, przed upływem okresu na jaki został wybrany zwykłą większością głosów,  jeżeli nie wywiązuje się ze swych obowiązków,  a w szczególności bez usprawiedliwienia nie bierze udziału w posiedzeniach Rady Osiedla.

3.  W razie ustąpienia członka Rady Osiedla, odwołania go, utraty mandatu na skutek ustania członkostwa w Spółdzielni lub wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu na terenie danego osiedla – na jego miejsce do końca kadencji wchodzi zastępca, który w wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów.

  
§ 116

1. Do zakresu działania Rady Osiedla należy :
1) współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą oraz wyrażanie opinii przy ustalaniu planów gospodarczych w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społecznej i kulturalnej,
2) współdziałanie z Radą Nadzorczą w sprawowaniu nadzoru i kontroli nad działalnością administracji osiedla,
3) opiniowanie kandydatów na kierownika osiedla i jego zastępców oraz stawianie wniosków o ich odwołanie,
4) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością kierownika osiedla i jego zastępców,
5) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społecznej i kulturalnej na terenie osiedla,
6) stawianie wniosków dotyczących utworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,
7) organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,
8) organizowanie czynów społecznych w celu podniesienia estetyki osiedla i poprawy warunków bytowych mieszkańców,
9) krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie poszanowania mienia społecznego, organizowanie rozjemstwa,
10) współdziałanie z organami rady miejskiej i organizacjami społecznymi w dziedzinie realizacji zadań gospodarczych, socjalnych i kulturalnych w osiedlu oraz innych zadań o charakterze ogólnomiejskim,
11) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłoszonych przez członków i skarg na działalność administracji osiedla,
12) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla.

2. W przypadku wyodrębnienia osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym do zakresu działania Rady Osiedla poza sprawami wymienionymi w ust. 1 pkt 3-9 należy :
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej osiedla w ramach planów ogólnych Spółdzielni,
2) zatwierdzenie struktury organizacyjnej osiedla,
3) rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika osiedla i jego zastępców,
4) rozpatrywanie skarg na działalność kierownika osiedla i jego zastępców,
5) ustalanie podziału osiedla na rejony działania komitetów mieszkańców, koordynowanie działalności komitetów i rozpatrywanie wniosków przez nie przedkładanych,
6) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla.

§ 117

1. Członkom Rady Osiedla przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Osiedla i jej organów, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i wynosi :
1) dla Przewodniczącego Rady Osiedla 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) dla pozostałych członków Rady Osiedla 7 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w pkt 1.

2. W przypadku nieobecności członka Rady Osiedla na posiedzeniu ryczałt, o którym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszony proporcjonalnie do ilości posiedzeń Rady Osiedla, które odbyły się w danym miesiącu. Nie przysługuje ryczałt w miesiącu, w którym nie odbywają się posiedzenia.

3. Szczegółowy zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał i inne sprawy organizacyjne Rady Osiedla określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY