Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ VIII. RADA NADZORCZA

B. Rada Nadzorcza

 

§ 96

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 97

1. Rada Nadzorcza składa się z 15 - 21 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.
2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, do Walnego Zgromadzenia odbywanego przed upływem 3 lat od wyborów.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

§ 98

1. Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy muszą być zgłoszeni w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
2. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi być zgłoszony na piśmie i poparty przez co najmniej 30 członków Spółdzielni. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz adres, imiona i nazwiska członków zgłaszających kandydata wraz z ich podpisem. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba, która nie jest zatrudniona w Spółdzielni, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, nie naruszała postanowień Statutu w ciągu kolejnych 3 lat oraz posiada niezbędną wiedzę z dziedziny funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej.
3. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć oświadczenie zawierające jego pisemną zgodę na kandydowanie wraz z informacjami, o których mowa w ust. 2 zdanie trzecie. Zgłoszenie nie spełniające powyższych warunków skutkuje nie ujęciem osoby zgłaszanej na liście kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
4. Za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów spośród ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu albo we wszystkich jego częściach.
5. Jeżeli w wyniku głosowania nie zostanie wybrana wymagana w Statucie ilość członków Rady Nadzorczej, ponieważ kandydaci na członków Rady Nadzorczej otrzymali taką samą ilość głosów, o wyborze w skład Rady Nadzorczej decyduje najniższy numer członkowski wynikający z rejestru członków prowadzonego przez Spółdzielnię.
6. Postanowienia § 92 ust. 8 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 99

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach :
1) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie;
2) zrzeczenia się mandatu;
3) ustania członkostwa w Spółdzielni.
2. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat w trakcie kadencji, wchodzi członek wybrany w wyborach uzupełniających na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
3. Członek ten zachowuje mandat do końca kadencji Rady Nadzorczej.

§ 100

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej organów, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i wynosi :
1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w pkt 1.
2. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu ryczałt, o którym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszony proporcjonalnie do ilości posiedzeń Rady Nadzorczej, które odbyły się w danym miesiącu. Nie przysługuje ryczałt w miesiącu, w którym nie odbywają się posiedzenia.


§ 101

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności :
a) badanie okresowych sprawozdań oraz rocznych sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub jego rodziny oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
9) uchwalenie regulaminu Zarządu,
10) uchwalenie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,
11) uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,
12) uchwalanie zasad zaliczania na wkład wartości pracy własnej członka i jego rodziny,
13) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale,
14) uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
15) uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z lokali użytkowych i garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
16) uchwalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
17) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
18) ustalanie liczby członków rad osiedli i podziału mandatów na poszczególne części Walnego Zgromadzenia,
19) uchwalanie regulaminu rad osiedli i koordynowanie działalności nadzorczo – kontrolnych rad osiedli,
20) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji rad osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność,
21) uchylanie uchwał rad osiedli, o ile są one niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Decyzję o uchyleniu wraz z uzasadnieniem Rada Nadzorcza przedkłada właściwej radzie osiedla,
22) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie (§ 90 ust. 4),
23) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
24) uchwalenie regulaminu przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
25) uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
26) uchwalanie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz ustalania wysokości czynszów najmu,
27) uchwalanie innych regulaminów przewidzianych przepisami Statutu,
28) uczestniczenie w lustracji i kontroli Spółdzielni oraz nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
29) uchwalanie dodatkowych funduszy celowych,
30) inne działania wymienione w Statucie lub ustawie,
31) uchwalanie regulaminu dotyczącego udostępniania dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 6 i pkt 7 oraz wysokości kosztów, jakie ponosi członek wnioskujący o sporządzenie odpisów i kopii tych dokumentów,
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 102

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołują przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na 3 miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru Rady Nadzorczej, w celu jej ukonstytuowania. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być także zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 103

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.

§ 104

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy rady oraz pracy komisji.
3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.

§ 105

W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w § 86 ust. 5 Statutu, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. Decyzję w sprawie uchylenia zawieszenia bądź odwołania zawieszonego członka Rady Nadzorczej podejmuje najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 106

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY