Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ III. PRAWA CZŁONKÓW

A. Prawa członków

 

§ 7

Członkowi Spółdzielni przysługuje :
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni z zastrzeżeniem, że w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni,
2) prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,
3) prawo do udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu ( w przypadku podziału Walnego Zgromadzenia na części – w odpowiedniej części, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej) oraz prawo żądania w trybie przewidzianym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia,
4) prawo zgłaszania projektów uchwał na Walne Zgromadzenie i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad oraz prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał na zasadach określonych w Statucie,
5) prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6) prawo zaznajamiania się z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, na zasadach określonych w § 8 Statutu ,
7) prawo otrzymania odpisu Statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, na zasadach określonych w § 8 Statutu,
8) prawo do zaskarżania do sądu uchwał organów Spółdzielni z powodu ich niezgodności z przepisami prawa i Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzących w interesy Spółdzielni albo mających na celu pokrzywdzenie członka,
9) prawo do odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa w sposób i terminie określonym w Statucie,
10) prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób nie naruszający zasad współżycia społecznego,
11) prawo do korzystania z prowadzonej przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
12) prawo do zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym w Statucie,
13) prawo do żądania zawarcia umowy :
a) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
b) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
14) prawo do zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu w trybie określonym w Statucie,
15) prawo do zamiany lokalu,
16) prawo do informacji odnośnie zmiany wysokości wnoszonych przez niego opłat z tytułu korzystania z lokali zgodnie z § 80 ust. 4 Statutu,
17) prawo kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, a po jego wyczerpaniu na drodze sądowej lub bezpośrednio na drodze sądowej; w przypadku wystąpienia na drogę sądową opłaty wnosi się w dotychczasowej wysokości,
18) prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu,
19) korzystanie z innych praw określonych w Statucie.

§ 8
1. Jeżeli członek chce zaznajomić się z dokumentami, o których mowa w § 7 pkt 6 lub otrzymać kopie dokumentów wymienionych w § 7 pkt 7 musi złożyć do Zarządu Spółdzielni pisemny wniosek, zawierający wykaz dokumentów, z którymi chce się zapoznać lub których kopie chce otrzymać. Zarząd wyznacza termin udostępnienia tych dokumentów nie dłuższy jednak niż 21 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
2. Wysokość kosztów, jakie ponosi członek wnioskujący o sporządzenie odpisów i kopii dokumentów określa  Rada Nadzorcza. Statut i regulaminy uchwalone na podstawie Statutu członek otrzymuje bezpłatnie.
3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę.
4. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
5. Uprawnienia przewidziane w § 7 pkt 6 i pkt 7 nie mogą naruszać ustawy o ochronie danych osobowych.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY