Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

B. Obowiązki członków

§ 9

Członek jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
2) współpracować ze Spółdzielnią nad doskonaleniem jakości i efektywności jej działania,
3) wnieść wpisowe oraz zadeklarowane udziały,
4) wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany, chyba że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka,
5) uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia,
6) uiszczać terminowo opłaty za używanie lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu zgodnie z postanowieniami Statutu,
7) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
8) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,
9) korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,
10) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,
11) zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu lub przydziale,
12) przestrzegać regulaminu porządku domowego,
13) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jej zabezpieczenie,
14) niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,
15) udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,
16) udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,
17) udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń,
18) wykonywać inne obowiązki określone w Statucie Spółdzielni.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY