Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ VII. KONSERWACJA I NAPRAWY LOKALI

B. Konserwacja i naprawy lokali

§ 82

1. Szczegółowy zakres obowiązków Spółdzielni i członków w dziedzinie konserwacji i naprawy lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Naprawy wewnątrz lokali niezaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają członków zajmujących te lokale.
3. Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz i na zewnątrz lokalu powstałych z winy członka lub osób z nim zamieszkałych obciąża członka Spółdzielni.
4. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków członka oraz odnowienie lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanego członka, poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY