Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ROZDZIAŁ VII. DODATKOWE OPŁATY

D. Dodatkowe opłaty.

 

§ 84

Zasady rozliczania kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię i ustalenia obciążeń finansowych członków Spółdzielni, osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali i właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni z tego tytułu określa Rada Nadzorcza.

§ 85

1. Za odpisy, zaświadczenia, wyciągi oraz inne dokumenty wydawane na wniosek członka Spółdzielni oraz osób uprawnionych, Spółdzielnia może pobierać opłaty na zasadach i w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.
2. Jeżeli ze Statutu wynika konieczność ustalenia wartości rynkowej lokalu, koszty tej wyceny ponosi członek lub osoba uprawniona. W przypadku rozliczenia wkładu budowlanego lub wkładu mieszkaniowego w związku z wygaśnięciem spółdzielczego prawa do lokalu, koszty określenia wartości rynkowej obciążają dany lokal.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY