Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

ANEKS NR 1/2009 DO REGULAMINU ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GZM

Aneks nr 1/2009
z dnia 10.12.2009r.

do „Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali
w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” z dnia 24.11.2009 r.


W regulaminie jak wyżej wprowadza się następujące zmiany:

§ 1
W rozdziale IV pkt 1.13. otrzymuje brzmienie:

‚„O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić osoby o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, wywozu nieczystości, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.”

§ 2
Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od 01.01.2010 r.

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY
E-DEKLARACJE