Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

PRZETARGI NA ROBOTY

Wybór ofert

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Morelowa 34 w Zielonej Górze

o g ł a s z a

wybór ofert na wykonanie niżej wymienionych robót w 2018 r.

 

Poz. Adres Zakres robót Wadium Termin realizacji
zadania:
OSIEDLE "SŁONECZNE"
1. Armii Krajowej 10 Remont klatki schodowej,
malowanie piwnic,
modernizacja centrali domofonowej,
położenie płytek na posadzce
całej klatki schodowej,
odnowienie elewacji budynku
5.000zł Termin realizacji
określi umowa
2. Armii Krajowej 10 Przebudowa instalacji elektrycznej 5.000zł Termin realizacji
określi umowa
3. Armii Krajowej 12 Remont klatki schodowej
(w tym m.in.: malowanie klatki
wraz z wymianą oświetlenia,
malowanie balustrad
i wymiana pochwytu,
wymiana drzwi wejściowych
do piwnicy i wózkowni
oraz malowanie pomieszczeń suszarni)
5.000zł Termin realizacji
określi umowa
4. Armii Krajowej 12 Przebudowa instalacji elektrycznej 5,000zł Termin realizacji
określi umowa

 

Przedmiary robót oraz druki, na których należy składać oferty są do pobrania osobiście w Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 3 i 5 (parter).

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
Henryk Jacewicz     tel. (68) 454 69 33,
Jacek Świderski      tel. (68) 454 69 34,
Artur Suchocki         tel. (68) 454 69 78,
Zbigniew Krugiołka  tel. (68) 454 69 25.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym, pokój nr 21, (I piętro) na każde zadanie osobno z dopiskiem na kopercie, którego zadania dotyczy.

Termin składania ofert do: 17.05.2018 r. (do godz. 1400).

Warunkiem rozpatrywania ofert jest wpłata wadium (osobno na każde z zadań).

Wadium należy wpłacać na konto nr 08 1160 2202 0000 0000 6021 8551.

Kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami w celu zawarcia umowy, prawo do  swobodnego wyboru ofert, nie przyjęcia ofert bez podania przyczyny, a także unieważnienia przetargu.

Zwrot wadium wyłonionemu przez Zarząd wykonawcy nastąpi po podpisaniu umowy.

W przypadku ofert odrzuconych wniesione przez oferentów wadium zostanie im niezwłocznie zwrócone.


10.05.2018
zamieściła: Elżbieta Florczak


‹  powrót  

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY