Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (logo)

PRZETARGI NA LOKALE

Oferta mieszkania

Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Morelowa 34 w Zielonej Górze ogłasza pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

1. ul. TADEUSZA ZAWADZKIEGO "ZOŚKI" 91   RZUT MIESZKANIA

pow. użytkowa 50,90 m2, dwa pokoje, kuchnia jasna, łazienka i WC, przedpokój, II piętro, budynek pięciokondygnacyjny.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne - wygrywający przetarg ponosi z tego tytułu koszty.

Cena wywoławcza - 129.200 zł,  ustalona na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Administracja Osiedla  „Piastowskie”

65-530 Zielona Góra, ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 5A

telefon: (68) 454-69-67

 

Termin składania ofert  od dnia  13.02.2018 r.  do dnia  26.02.2018 r.  do godz.  15:30.

Oferta powinna być złożona na piśmie, w nieprzejrzystej i trwale zabezpieczonej kopercie z dopiskiem  „oferta przetargowa na lokal mieszkalny przy ul.  …………. ”

Oferta winna zawierać:

1)      dane oferenta:

  • w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko, PESEL,
  • w przypadku osób prawnych - nazwa firmy, numer KRS,

2)      adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu;

3)      oferowaną cenę;

4)    oświadczenie o zaznajomieniu się ze stanem technicznym lokalu po uprzednim jego obejrzeniu, w terminie ustalonym z administracją osiedla;

5)      własnoręczny podpis oferenta.

Druk oferty do pobrania:

oferta osoby fizycznej

oferta osoby prawnej

lub w siedzibie Spółdzielni.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Dodatkowe informacje o zbywanym lokalu mieszkalnym można uzyskać pod nr telefonu (68) 454-69-16 lub w siedzibie Spółdzielni pok. nr 16 przy ul. Morelowej 34 w Zielonej Górze. Mieszkanie można oglądać do dnia 26.02.2018 r., zgłaszając wcześniej zainteresowanie  oglądaniem w siedzibie administracji osiedla.

Oferty należy składać w biurze podawczym Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Morelowej 34 w Zielonej Górze,  I  piętro,  pokój  nr  21.

Szczegółowe zasady przetargu zawarte są w „Regulaminie przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, przeprowadzania przetargów na lokale oraz zamiany lokali w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Treść regulaminu dostępna jest w zakładce Regulaminy.


13.02.2018
zamieściła: Elżbieta Florczak


‹  powrót  

Na górę strony
E-OPŁATY i E-DOKUMENTY